Information avseende OptiMobiles finansiella situation och likviditet

Som tidigare kommunicerats har lanseringen av Polkomtel-gruppen tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, försenats på grund av förseningar i implementationen av Polkomtels IMS-system. Detta har resulterat i en försening av de intäkter och det operativa kassaflöde som denna affär prognostiserats inbringa. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att nuvarande rörelsekapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten endast fram till slutet av februari 2019. Planen är att därför snarast stärka rörelsekapitalet med ett brygglån fram till att Bolagets operativa kassaflöde kan finansiera verksamheten. Styrelsen uppskattar att ett positivt kassaflöde kommer att inträffa i slutat av andra kvartalet 2019.

I början av 2018 genomförde OptiMobile en nyemission och notering där 9,6 msek togs in. Bolagets bedömning var då att emitterat kapital var tillräckligt för att finansiera verksamheten under ca 12 månader framåt, ej inräknat bolagets operativa kassaflödet från planerade produktlanseringar med bl.a. Polkomtel-gruppen. Som OptiMobile har informerat om under 2018 har projektet med Polkomtel-gruppen försenats på grund av förseningar i implementationen av Polkomtels IMS-system, vilket gjort att lanseringen av den tjänst som OptiMobiles produkt baseras på, skjutits fram till Q1 2019.

Bolagets likviditet
Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att aktuellt rörelsekapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten fram till slutet av februari 2019 och att kapital behöver tillföras för att bedriva verksamheten därefter på ett betryggande vis. Planen är att snarast stärka upp rörelsekapitalet med ett brygglån fram till att Bolagets operativa kassaflöde kan finansiera verksamheten, vilket styrelsen uppskattar kommer att inträffa i slutet av andra kvartalet 2019.

Kapitalbehov och planerad finansiering
Styrelsens bedömning är att Bolaget har ett kapitalbehov på ca. 2,5 MSEK fram till och med juni 2019. För att lösa detta kapitalbehov bedriver styrelsen sedan en tid tillbaka ett arbete att eftersöka en bryggfinansiering på ca 3 MSEK. Med den planerade bryggfinansieringen beräknar styrelsen att Bolaget har rörelsekapital fram till att Bolagets operativa kassaflöde är tillräcklig för att finansiera verksamheten.

Styrelsen har för tillfället fullt fokus på finansieringsfrågan och gör bedömningen att det finns goda förutsättningar för att kapital ska kunna tillföras i enlighet med uppsatt tidplan. Detta då Bolaget och styrelsen sedan en tid tillbaka har bedrivit ett antal parallella diskussioner med både finansiärer, investerare och ägare.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar