Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 oktober 2019 kl. 9.30 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 oktober 2019, och
 •  anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 16 oktober 2019 skriftligen till Advokatfirman Bergman & Partners AB, Allévägen 16, 183 52 Täby. Anmälan kan också göras per telefon 0708-50 03 25 eller per e-post gosta.bergman@bergmanlaw.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 15 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. 
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbsida www.optimobile.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster 
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 884 445 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning: 

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om godkännande av riktad nyemission
 8. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet: 

Riktad nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner aktieägaren Lars Rutegårds förslag om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 178 200 kronor genom utgivande av högst 2 700 000 nya aktier.
 2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att möjliggöra en förstärkning av balansräkningen genom att minska bolagets skuldsättning dels att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
 3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,54 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerare och bedöms vara marknadsmässig.
 4. Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 oktober 2019 med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning.
 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning senast den 22 oktober 2019 respektive kontant senast den 25 oktober 2019 med rätt för styrelsen att förlänga tiden för betalning.
 6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna eftersom bland aktietecknarna ingår styrelseledamöter och av dessa kontrollerade bolag.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För vidare information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt
Fullständig beslutsdokumentation kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor på Tulegatan 29, 2 tr, i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.optimobile.se) senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i oktober 2019
OptiMobile AB (publ)
STYRELSEN

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD

Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar