Kommuniké från årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Report this content

Idag, den 30 juni 2022, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses. 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelseordförande samt med 60 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omval skulle ske av Peter Almberg, Gösta Bergman, Michael Frausing och Sami Petteri Vartiainen som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades om omval av Gösta Bergman.  Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Ragnar Santesson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor som avses i 13 – 15 kap. aktiebolagslagen.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 708 500 325
E-post: gosta.bergman@optimobile.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).