OptiMobile AB (publ) tillförs ca 3,6 MSEK genom aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter

Report this content

OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) tillförs 3 609 361,80 kronor genom teckning av aktier med utnyttjande av teckningsrätter. Detta motsvarar en teckningsgrad om 65,03 procent.

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 6 maj 2021 beslutade styrelsen i OptiMobile med stöd av bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämma den 18 december 2020 att emittera teckningsoptioner. Teckningsoptionerna delades därefter vederlagsfritt ut till aktieägarna i bolaget. Varje teckningsoption berättigade, under perioden den 20 – 30 september 2021, till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,60 kr.

Teckning av aktier i OptiMobile med utnyttjande av emitterade teckningsrätter har nu genomförts.

Aktieteckningen tillför bolaget 3 609 361,80 kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till 42 200,00 kronor, genom utgivande av 6 015 603 aktier till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 2 800 000 genom kvittning.

Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 3 052 813,632 kronor till 3 449 843,430 kronor och antalet aktier från 46 254 752 till 52 270 355 st.

Inga emissionsgarantier upphandlades inför den genomförda emissionen.

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se

 

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.