OptiMobile genomför riktad nyemission om högst 3 750 000 kronor och kallar till extra bolagsstämma

Report this content

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har tidigare publicerat information avseende bolagets finansiella situation och att kapital behöver tillföras för att säkerställa bolagets långsiktiga verksamhet. Bolagets styrelse har idag beslutat, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 maj 2019, om en riktad nyemission om högst 3 750 000 kronor. Kallelse till extra bolagsstämman utfärdas i separat ordning.

OptiMobiles styrelse har den 24 april 2019 beslutat, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma, om en riktad nyemission av aktier om högst 3 750 000 kronor före emissionskostnader vilka uppskattas till högst 200 000 kr. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal investerare.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

I den riktade emissionen emitteras högst 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerare och bedöms vara marknadsmässig.

Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 652 373,37 kronor till högst 982 373,37 kronor och antalet aktier från 9 884 445 till högst 14 884 445. Nyemissionen förväntas innebära en utspädning för OptiMobiles befintliga aktieägare med cirka 33,6 procent.

Styrelsen gör bedömningen att Bolaget genom den riktade nyemissionen tillförs kapital som på ett betryggande sätt finansierar verksamheten fram till att dess att Bolagets operativa kassaflöde kan finansiera verksamheten.

Den riktade emissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 10 maj 2019. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat idag.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar