Delårsrapport från Optosof AB (publ) januari-mars 2000

Delårsrapport från Optosof AB (publ) januari-mars 2000 * Beslut har fattats om namnändring till Mogul.com group AB * Bolaget har under perioden slutfört förvärven av Internetkonsulterna Datastrategi CTO AB, Webstation Oy, Mogul AS, Numerica Taskon AS samt WinHLP AS. * Koncernens nettoomsättning uppgick till 51,6 Mkr (13,2), vilket motsvarar en ökning med 291% (98) varav den organiska tillväxten uppgick till 64% (98). * Nettoomsättning proforma uppgick till 75,5 Mkr. * Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar blev -5,7 Mkr (-0,7) Resultatet har belastats med kostnader för strukturåtgärder. * Koncernens resultat efter finansiellt netto blev -21,0 Mkr (-0,9) varav goodwillavskrivningarna uppgick till 16,7 Mkr (0,3). * Koncerngoodwill avskrivs linjärt från förvärvstidpunkten över en period av 12-72 månader. Gjorda förvärv under 1999 och 2000 har en planmässig avskrivningsperiod på drygt 4 år. * Likvida medel uppgick till 146,9 Mkr (22,4). * Soliditeten uppgick till 91% (80). * Eget kapital per aktie uppgick till 74,84 kr (11,14). * Resultat per aktie blev -2,71 kr (-0,25) Verksamheten Optosof-koncernen är idag ett heltäckande Internetföretag som erbjuder strategisk och kommunikativ rådgivning, utveckling av avancerade Internetapplikationer samt drift och underhåll av färdiga Internetbaserade affärslösningar. Optosof-koncernen har i dagsläget en stark plattform för fortsatt tillväxt och ytterligare expansion planeras, främst i Norden och Europa. Expansionen ska ske både organiskt och genom nya förvärv. Optosof-koncernens affärsidé bygger på att Optosof ska hjälpa innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet. Fakturering, resultat och finansiell ställning Koncernens nettoomsättning uppgick till 51,6 Mkr (13,2) vilket motsvarar en ökning med 291% (98), varav den organiska tillväxten uppgick till 64% (98). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar blev -5,7 Mkr (-0,7). Resultatet har belastats med kostnader för strukturåtgärder. Resultatet efter finansiella poster blev -21,0 Mkr (-0,9) varav goodwillavskrivningarna uppgick till 16,7 Mkr (0,3) I moderbolaget blev resultatet efter finansnetto -4,0 Mkr (-0,1). Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till -2,71 kr (-0,25). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 146,9 Mkr (22,4). Kassalikviditeten var 330% (449) och soliditeten uppgick till 91% ( 80). Justerat eget kapital per aktie utgjorde 74,84 kr (11,14). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,1 Mkr (-0,3) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01150/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01150/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar