Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Optovents RtR® FORE- teknologi möjliggör övervakning av andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer, exempelvis andningsstillestånd. Det första systemet testlanserades under 1999 och efterföljdes i juni 2000 av två nya system, Renee(TM), en vidareutveckling av RR 9700, och Respons(TM), vilket kombinerar andningsövervakning med pulsoximetri. Under år 2000 har även diagnostiska applikationer utvecklats. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping, Optovent Inc., USA och Optovent Management AB. OPTOVENTKONCERNENS RESULTAT UNDER PERIODEN Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till TSEK 1189 (TSEK 2 812) och rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 895 (TSEK -13 379). Moderbolaget Optovent AB redovisade ett rörelseresultat om TSEK -5 047 (TSEK -9 512). Trots minskad försäljning har resultatet förbättrats väsentligt i både moderbolag och koncern till följd av infört åtgärdsprogram. Försäljningsminskningen beror på att bearbetningen av nya marknadssegment, vilken startade under december 2001, inte hunnit ge resultat samt att försäljningen under motsvarande period föregående år i hög grad utgjordes av införsäljning till nya distributörer. Dessa distributörer har av olika orsaker ännu inte lyckats generera förnyad försäljning. INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 6 485 (TSEK 3 948). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 7 150 (TSEK 10 112), varav TSEK 8 716 är hänförligt till OptoQ AB. Parallellt med utvecklingen av Optoventkoncernen arbetar styrelsen med att hitta en industriell partner åt dotterbolaget OptoQ. Förutom andra affärsmöjligheter såsom exempelvis industriellt partnerskap för Optovent utvärderar styrelsen olika möjligheter till kapitalanskaffning. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN · I januari tecknades ett samarbetsavtal med Boost AB inom framförallt segmentet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) och arbets- EKG. Boost bearbetar ca 500 vårdcentraler och andra primärvårdsinrättningar som finns i Sverige. · I mars tecknades ett nordiskt distributionsavtal med GE Medical Systems Accessories för marknadssegmenten kardiologi och radiologi. Detta avtal ersätter det tidigare avtalet med GE Medical Systems Information Technologies. GEMS Accessories säljer tillbehör till GE- koncernens utrustningar för radiologi och kardiologi. · Under kvartal 1 har ett åtgärdsprogram innehållande perso nalnedskärningar och andra kostnadsbesparingar genomförts. Förändringarna kommer att få full effekt från kvartal 2 och på helåret betyder det en besparing om SEK 7.7 miljoner. Besparingarna sker i första hand på administration och externa konsulter. · Under mars startade Optovent marknadsföring i England via PMS Instruments Ltd inom marknadssegmentet KOL och arbets-EKG. · OptoQ har genom utökade tester och analyser tagit ytterligare steg mot en kommersialisering av sin teknologi for non-invasiv hemoglobinmätning. · I maj tecknades ett distributionsavtal med MediQuest Inc. för den nordamerikanska marknaden. Avtalet innehåller en klausul om minimiantal om knappt 1 000 instrument motsvarande minst 10 miljoner i försäljning 2002 - 2004. · I juni tecknades ett letter of intent med Siemens Medical Solution i USA i syfte att underteckna ett avtal innan årsskiftet om leverans av Optovents FORE teknologi i s.k. OEM moduler till Siemens utrustningar för patientövervakning. Ett sådant avtal är på några års sikt värt 10 - 20 miljoner kr i årlig försäljning. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Bolaget har genomfört en lånefinansiering om 2,5 miljoner kronor. RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolag 2002-01-01 2001-01-01 2002-01-01 2001-01-01 Belopp i TSEK 2002-09-30 2001-09-30 2002-09-30 2001-09-30 Rörelsens intäkter 1 189 2 812 1 817 2 812 Summa intäkter 1 189 2 812 1 817 2 812 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -459 -1 017 -458 -1 017 Övriga externa kostnader -2 350 -7 162 -2 037 -5 406 Personalkostnader -5 332 -7 114 -3 839 -5 267 Avskrivningar av materiella och immateriella -943 -898 -530 -634 anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader -9 084 -16 191 -6 864 -12 324 RÖRELSERESULTAT -7 895 -13 379 -5 047 -9 512 Vinst vid försäljning av - 9 150 - 9 150 aktier i dotterbolag Övriga ränteintäkter och 198 31 68 29 liknande resultatposter Räntekostnader -114 -114 -114 -107 Summa resultat från 85 9 067 -46 9 072 finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA -7 811 -4 312 -5 093 -440 POSTER Skatter -4 - - - Minoritetsandelar 1 220 749 - - PERIODENS RESULTAT -6 595 -3 563 -5 093 -440 Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolag Belopp i TSEK 2002-09-30 2001-12-31 2002-09-30 2001-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för 13 736 8 423 30 40 FoU-arbeten Patent 1 560 1 313 564 559 Summa immateriella 15 296 9 736 594 599 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och 1 475 1 513 737 998 installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 70 - 2 464 2 464 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 16 841 11 248 3 796 4 061 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 1 365 1 620 1 365 1 620 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 108 150 106 150 Fordringar hos - - 209 70 koncernföretag Övriga kortfristiga 248 564 97 450 fordringar Förutbetalda kostnader och 474 382 184 190 upplupna intäkter Summa kortfristiga 830 1 096 596 860 fordringar Kassa och bank (beviljad 7 150 20 654 -1 581 3 563 checkkredit 2 MSEK) SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 9 345 23 370 380 6 043 SUMMA TILLGÅNGAR 26 186 34 618 4 176 10 104 SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 848 672 4 849 4 849 4 849 4 849 aktier à nom. 1 kr) Överkursfond 50 982 51 001 33 020 33 020 Reservfond 9 200 9 200 9 200 9 200 Summa bundet eget kapital 65 031 65 050 47 069 47 069 Fritt eget kapital Balanserad förlust -47 248 -45 729 -39 162 -33 490 Periodens förlust -6 595 -1 519 -5 093 -5 672 Summa fritt eget kapital -53 843 -47 248 -44 255 -39 162 SUMMA EGET KAPITAL 11 188 17 802 2 813 7 907 Minoritetsintresse 12 437 13 657 - - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 713 834 190 578 Skulder till koncernföretag - - 168 197 Övriga kortfristiga skulder 310 357 120 135 Upplupna kostnader och 1 538 1 968 885 1 287 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 2 561 3 159 1 363 2 197 SUMMA SKULDER OCH EGET 26 186 34 618 4 176 10 104 KAPITAL Ställda säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000 Ansvarsförbindelser 102 197 102 197 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolag 2002-01-01 2001-01-01 2002-01-01 2001-01-01 Belopp i TSEK 2002-09-30 2001-09-30 2002-09-30 2001-09-30 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före -7 895 -13 379 -5 047 -9 512 finansiella poster Avskrivningar 943 898 530 634 Övriga ej -16 - - - likviditetspåverkande poster -6 968 -12 481 -4 517 -8 878 Erhållen ränta 69 31 68 29 Erlagd ränta -114 -114 -114 -107 Betald inkomstskatt -4 - - - -49 -83 -46 -78 Ökning/minskning varulager 255 -305 255 -305 Ökning/minskning 42 -120 45 -120 kundfordringar Ökning/minskning övriga 353 477 218 -612 kortfristiga fordringar Ökning/minskning -120 -1 501 -395 -1 418 leverantörsskulder Ökning/minskning övriga -478 -777 -441 519 kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande -6 965 -14 790 -4 881 -10 892 verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i -5 949 -3 689 -147 -220 immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella -536 -259 -120 -97 anläggningstillgångar Sålda materiella 17 42 4 - anläggningstillgångar Ökning/minskning -70 9 500 - 9 500 kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från -6 539 5 594 -263 9 183 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission - 8 387 - 8 387 Amortering av skuld - - - -1 089 Kassaflöde från - 8 387 - 7 298 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -13 504 -809 -5 144 5 589 Likvida medel vid årets 20 654 10 921 3 563 957 början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS 7 150 10 112 -1 581 6 546 SLUT EGET KAPITAL Koncernen Moderbolag 2002-01-01 2001-01-01 2002-01-01 2001-01-01 Belopp i TSEK 2002-09-30 2001-09-30 2002-09-30 2001-09-30 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Belopp vid årets ingång 4 849 4 175 4 849 4 175 Nyemission - 674 - 674 Belopp vid periodens utgång 4 849 4 849 4 849 4 849 Överkursfond Belopp vid årets ingång 51 001 36 238 33 020 24 928 Nyemission - 7 860 - 7 860 Omräkningsdifferens -19 -1 637 - -1 Belopp vid periodens utgång 50 982 42 461 33 020 32 787 Reservfond Belopp vid årets ingång 9 200 9 200 9 200 9 200 Belopp vid periodens utgång 9 200 9 200 9 200 9 200 Summa bundet kapital vid 65 031 56 510 47 069 46 836 periodens utgång FRITT EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång -47 248 -38 902 -39 162 -33 490 Periodens resultat -6 595 -3 563 -5 093 -440 Summa fritt eget kapital -53 843 -42 465 -44 255 -33 930 vid periodens utgång NYCKELTAL KONCERNEN 2002-01-01 2001-01-01 2001-01-01 2002-09-30 2001-09-30 2001-12-31 Eget kapital per aktie, 2,31 2,90 3,67 före utspädning, kr Eget kapital per aktie, 2,31 2,90 3,70 efter utspädning, kr Resultat per aktie, före -1,36 -0,73 -0,32 utspädning, kr Resultat per aktie, efter -1,36 -0,73 -0,32 utspädning, kr Antal aktier vid periodens 4 848 672 4 848 672 4 848 672 slut Utdelning per aktie, kr - - - Avkastning på eget kapital, Neg Neg Neg % Avkastning på sysselsatt Neg Neg Neg kapital, % Soliditet, % 43 61 51 Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Antal anställda vid 13 17 15 periodens utgång REDOVISNINGSPRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning. EKONOMISK INFORMATION Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Christer Jacobsson, tfn 070-535 88 93. Årsredovisning för 2001 finns att ladda ned från Optovents hemsida www.optovent.com. Årsredovisning i tryckt upplaga kan rekvireras från bolaget via telefon 08-564 808 90, e-post info@optovent.se eller post Optovent AB, Box 524, 183 25 Täby. Nästa rapport, bokslutskommuniké för perioden januari-december 2002, publiceras den 31 januari. ÖVERSIKTLIG GRANSKNING Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Täby den 25 oktober 2002 Styrelsen i Optovent AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00880/wkr0002.pdf

Dokument & länkar