Delårsrapport kvartal 2

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Optovents RtR® FORE- teknologi möjliggör övervakning av andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer, exempelvis andningsstillestånd. Det första systemet testlanserades under 1999 och efterföljdes i juni 2000 av två nya system, Renee(TM), en vidareutveckling av RR 9700, och Respons(TM), vilket kombinerar andningsövervakning med pulsoximetri. Under år 2000 har även diagnostiska applikationer utvecklats. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping, Optovent Inc., USA och Optovent Management AB. OPTOVENTKONCERNENS RESULTAT UNDER PERIODEN Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till TSEK 1 109 (TSEK 2 626) och resultatet efter finansiella poster uppgick till TSEK -5 798 (TSEK -9 464). Moderbolaget Optovent AB redovisade ett resultat efter finansiella poster om TSEK -3 666 (TSEK -6 491). Trots minskad försäljning har resultatet förbättrats väsentligt i både moderbolag och koncern till följd av infört åtgärdsprogram. Försäljningsminskningen beror på att bearbetningen av nya marknadssegment, vilken startade under december 2001, inte hunnit ge resultat samt att försäljningen under motsvarande period föregående år i hög grad utgjordes av införsäljning till nya distributörer. Dessa distributörer har av olika orsaker ännu inte lyckats generera förnyad försäljning. INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 4 858 (TSEK 2 771). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 10 217 (TSEK 4 466), varav TSEK 10 737 är hänförligt till OptoQ AB. Parallellt med utvecklingen av Optoventkoncernen arbetar styrelsen med att hitta en industriell partner åt dotterbolaget OptoQ. Förutom andra affärsmöjligheter såsom exempelvis industriellt partnerskap för Optovent utvärderar styrelsen olika möjligheter till kapitalanskaffning. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN - I januari tecknades ett samarbetsavtal med Boost AB inom framförallt segmentet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) och arbets- EKG. Boost bearbetar ca 500 vårdcentraler och andra primärvårdsinrättningar som finns i Sverige. - I mars tecknades ett nordiskt distributionsavtal med GE Medical Systems Accessories för marknadssegmenten kardiologi och radiologi. Detta avtal ersätter det tidigare avtalet med GE Medical Systems Information Technologies. GEMS Accessories säljer tillbehör till GE- koncernens utrustningar för radiologi och kardiologi. - Under kvartal 1 har ett åtgärdsprogram innehållande perso nalnedskärningar och andra kostnadsbesparingar genomförts. Förändringarna kommer att få full effekt från kvartal 2 och på helåret betyder det en besparing om SEK 7.7 miljoner. Besparingarna sker i första hand på administration och externa konsulter. - Under mars startade Optovent marknadsföring i England via PMS Instruments Ltd inom marknadssegmentet KOL och arbets-EKG. - OptoQ har genom utökade tester och analyser tagit ytterligare steg mot en kommersialisering av sin teknologi for non-invasiv hemoglobinmätning. - I maj tecknades ett distributionsavtal med MediQuest Inc. för den nordamerikanska marknaden. Avtalet innehåller en klausul om minimiantal om knappt 1 000 instrument motsvarande minst 10 miljoner i försäljning 2002-2004. - I juni tecknades ett letter of intent med Siemens Medical Solution i USA i syfte att underteckna ett avtal innan årsskiftet om leverans av Optovents FORE teknologi i s.k OEM moduler till Siemens utrustningar för patientövervakning. Ett sådant avtal är på några års sikt värt 10-20 miljoner kr i årlig försäljning. RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolag 2002-01-01 2001-01-01 2002-01-01 2001-01-01 Belopp i TSEK 2002-06-30 2001-06-30 2002-06-30 2001-06-30 Rörelsens intäkter 1 109 2 626 1 427 2 626 Summa intäkter 1 109 2 626 1 427 2 626 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -426 -883 -426 -883 Övriga externa kostnader -1 747 -5 086 -1 450 -4 132 Personalkostnader -4 185 -5 514 -2 833 -3 663 Avskrivningar av materiella och immateriella -629 -586 -353 -421 anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader -6 987 -12 069 -5 062 -9 099 RÖRELSERESULTAT -5 878 -9 443 -3 635 -6 473 Övriga ränteintäkter och 145 15 34 13 liknande resultatposter Räntekostnader -65 -36 -65 -31 Summa resultat från 80 -21 -31 -18 finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA -5 798 -9 464 -3 666 -6 491 POSTER Skatter -4 - - Minoritetsandelar 957 575 - - PERIODENS RESULTAT -4 845 -8 889 -3 666 -6 491 Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolag Belopp i TSEK 2002-06-30 2001-12-31 2002-06-30 2001-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för 12 146 8 423 33 40 FoU-arbeten Patent 1 656 1 313 582 559 Summa immateriella 13 802 9 736 615 599 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och 1 655 1 513 863 998 installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag - - 2 464 2 464 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 15 457 11 248 3 942 4 061 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 1 335 1 620 1 335 1 620 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 546 150 519 150 Fordringar hos - - 209 70 koncernföretag Övriga kortfristiga 370 564 68 450 fordringar Förutbetalda kostnader och 525 382 242 190 upplupna intäkter Summa kortfristiga 1 441 1 096 1 038 860 fordringar Kassa och bank (beviljad 10 217 20 654 -534 3 563 checkkredit 2 MSEK) SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 12 993 23 370 1 839 6 043 SUMMA TILLGÅNGAR 28 450 34 618 5 781 10 104 SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 848 672 4 849 4 849 4 849 4 849 aktier à nom. 1 kr) Överkursfond 50 981 51 001 33 020 33 020 Reservfond 9 200 9 200 9 200 9 200 Summa bundet eget kapital 65 030 65 050 47 069 47 069 Fritt eget kapital Balanserad förlust -47 248 -45 729 -39 162 -33 490 Periodens förlust -4 845 -1 519 -3 666 -5 672 Summa fritt eget kapital -52 093 -47 248 -42 828 -39 162 SUMMA EGET KAPITAL 12 937 17 802 4 241 7 907 Minoritetsintresse 12 700 13 657 - - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 662 834 338 578 Skulder till koncernföretag - - 158 197 Övriga kortfristiga skulder 320 357 90 135 Upplupna kostnader och 1 831 1 968 954 1 287 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 2 813 3 159 1 540 2 197 SUMMA SKULDER OCH EGET 28 450 34 618 5 781 10 104 KAPITAL Ställda säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000 Ansvarsförbindelser 188 197 188 197 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolag 2002-01-01 2001-01-01 2002-01-01 2001-01-01 Belopp i TSEK 2002-06-30 2001-06-30 2002-06-30 2001-06-30 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före -5 878 -9 443 -3 635 -6 473 finansiella poster Avskrivningar 629 586 353 421 Övriga ej -17 - - - likviditetspåverkande poster -5 265 -8 857 -3 282 -6 052 Erhållen ränta 35 15 34 13 Erlagd ränta -65 -36 -65 -31 Betald inkomstskatt -4 - - - -34 -21 -31 -18 Ökning/minskning varulager 285 -404 285 -404 Ökning/minskning -396 -845 -507 -748 kundfordringar Ökning/minskning övriga 160 309 328 -334 kortfristiga fordringar Ökning/minskning -172 -924 -255 -1226 leverantörsskulder Ökning/minskning övriga -173 -1 329 -402 -1197 kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande -5 595 -12 071 -3 864 -9 979 verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i -4 326 -2 567 -117 -144 immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella -532 -239 -120 -88 anläggningstillgångar Sålda materiella 17 35 4 - anläggningstillgångar Kassaflöde från -4 841 -2 771 -233 -232 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission - 8 387 - 8 387 Amortering av skuld - - - - Kassaflöde från - 8 387 - 8 387 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -10 437 -6 455 -4 097 -1 824 Likvida medel vid årets 20 654 10 921 3 563 957 början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS 10 217 4 466 -534 -867 SLUT EGET KAPITAL Koncernen Moderbolag 2002-01-01 2001-01-01 2002-01-01 2001-01-01 Belopp i TSEK 2002-06-30 2001-06-30 2002-06-30 2001-06-30 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Belopp vid årets ingång 4 849 4 175 4 849 4 175 Nyemission - 674 - 674 Belopp vid periodens utgång 4 849 4 849 4 849 4 849 Överkursfond Belopp vid årets ingång 51 001 36 238 33 020 24 928 Nyemission - 7 860 - 7 860 Omräkningsdifferens -20 -108 - 1 Belopp vid periodens utgång 50 981 43 990 33 020 32 789 Reservfond Belopp vid årets ingång 9 200 9 200 9 200 9 200 Belopp vid periodens utgång 9 200 9 200 9 200 9 200 Summa bundet kapital vid 65 030 58 039 47 069 46 836 periodens utgång FRITT EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång -47 248 -38 905 -39 162 -33 490 Periodens resultat -4 845 -8 889 -3 666 -6 491 Summa fritt eget kapital -52 093 -47 794 -42 828 -39 981 vid periodens utgång NYCKELTAL KONCERNEN 2002-01-01 2001-01-01 2001-01-01 2002-06-30 2001-06-30 2001-12-31 Eget kapital per aktie, före 2,67 2,11 3,67 utspädning, kr Eget kapital per aktie, efter 2,67 2,11 3,70 utspädning, kr Resultat per aktie, före utspädning, -1,00 -1,83 -0,32 kr Resultat per aktie, efter -1,00 -1,83 -0,32 utspädning, kr Antal aktier vid periodens slut 4 848 672 4 848 672 4 848 672 Utdelning per aktie, kr - - - Avkastning på eget kapital, % Neg Neg Neg Avkastning på sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg Soliditet, % 45 58 51 Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Antal anställda vid periodens utgång 14 17 15 REDOVISNINGSPRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning. EKONOMISK INFORMATION Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Christer Jacobsson, tfn 070-535 88 93. Årsredovisning för 2001 finns att ladda ned från Optovents hemsida www.optovent.com. Årsredovisning i tryckt upplaga kan rekvireras från bolaget via telefon 08-564 808 90, e-post info@optovent.se eller post Optovent AB, Box 524, 183 25 Täby. Nästa rapport, delårsrapport för perioden januari-september 2002, publiceras den 25 oktober. ÖVERSIKTLIG GRANSKNING Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Täby den 22 augusti 2002 Styrelsen i Optovent AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00920/wkr0002.pdf

Dokument & länkar