Delårsrapport (januari - september 2018)

Rapportperiod juli – september, 2018

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 634 MSEK (458), en tillväxt om 38,6%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 8,4%.
  • EBITDA uppgick till 129 MSEK (84), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 20,3% (18,2).
  • EBITA uppgick till 91 MSEK (55), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 14,3% (11,9).
  • Kvartalets resultat uppgick till -24 MSEK (13) och inkluderar valutakursdifferenser netto om -25 MSEK (-15) samt en justering av uppskjutna skattefordringar om -15 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 MSEK (68) och Fritt kassaflöde uppgick till -4 MSEK (-4).

Rapportperiod januari – september, 2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 841 MSEK (1 361), en tillväxt om 35,2%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 9,6%.
  • EBITDA uppgick till 372 MSEK (246), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 20,2% (18,0).
  • EBITA uppgick till 268 MSEK (156), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 14,6% (11,5).
  • Periodens resultat uppgick till -40 MSEK (49) och inkluderar valutakursdifferenser netto om -78 MSEK (-24) samt en justering av uppskjutna skattefordringar om -15 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 206 MSEK (151) och Fritt kassaflöde uppgick till 27 MSEK (-16).

Göteborg 15 november 2018
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 500 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.