Delårsrapport kvartal 2, 2019

Report this content

Rapportperiod april – juni, 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 708 MSEK (651), en tillväxt om 8,6%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 2,4%.
  • EBITDA uppgick till 180 MSEK (142), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 25,4% (21,9).
  • EBITA uppgick till 120 MSEK (108), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 17,0% (16,6).
  • Kvartalets resultat uppgick till 19 MSEK (-27) och inkluderar orealiserade valutakursdifferenser netto om -20 MSEK (-48).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132 MSEK (111) och Fritt kassaflöde uppgick till 68 MSEK (44).

Rapportperiod januari – juni, 2019

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 341 MSEK (1 206), en tillväxt om 11,1%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 2,6%.
  • EBITDA uppgick till 323 MSEK (243), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 24,1% (20,1).
  • EBITA uppgick till 207 MSEK (177), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 15,4% (14,7).
  • Periodens resultat uppgick till 2 MSEK (-17) och inkluderar refinansieringskostnader om -16 MSEK samt orealiserade valutakursdifferenser netto om -23 MSEK (-54).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 MSEK (151) och Fritt kassaflöde uppgick till 93 MSEK (30).

Göteborg 16 augusti 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.