Kommuniké från årsstämma 2017

Den 15 maj 2017 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

• Det beslutades om en utdelning om 0,12 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning inträffar den 17 maj 2017. Utbetalning beräknas ske den 22 maj 2017 genom Euroclear Sweden AB.

• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

• Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 480 000 kr till styrelsens ordförande och med 220 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen har gjort bedömningen att ersättningen till styrelsen ligger på en lämplig nivå genom att jämföra med andra bolag på Mid Cap på Nasdaq Stockholm.

• Årsstämman beslutade vidare att arvode för arbetet i revisionsutskottet ska utgå med 147 000 kr varav 85 000 kr skall fördelas till revisionsutskottets ordförande och 62 000 kr till revisionsutskottets andra medlem.

• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

• Katarina Bonde, ordförande (omval)

• Anders Lönnqvist (omval)

• Friedrick Hecker (omval)

• Anne-Lie Lind (omval)

• Ödgärd Andersson (nyval)

• Magnus Greko (nyval)

Heléne Mellquist och Lothar Geilen har valt att tacka nej till omval. Bolaget tackar Heléne Mellquist och Lothar Geilen för deras insatser med styrelsearbetet. Heléne Mellquist har varit styrelseledamot sedan 2015 och Lothar Geilen har varit styrelseledamot sedan 2008.

Vidare beslutade årsstämman att välja det registrerade revisionsbolaget KMPG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor, för en period fram till utgången av nästa årsstämma.

• Valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter till valberedningen godkändes.

• Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av befintligt aktiekapital. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/ eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar.

I sitt anförande redovisade bolagets CEO Lothar Geilen, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2016 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2017 samt väsentliga händelser under samma period.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Mölndal 16 maj 2017

Styrelsen

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar