Kommuniké från årsstämma 2019

Report this content

Den 16 maj 2019 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Det beslutades om en utdelning om 0,05 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 20 maj 2019 och utbetalning beräknas ske den 23 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.
 • Styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
 • Ersättning till styrelsen ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 500 000 kr till styrelsens ordförande och med 230 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget samt att arvode för arbetet i revisionsutskottet ska utgå med 220 000 kr varav 90 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kr till revisionsutskottets övriga medlemmar. I tillägg till arvodena ovan och rese- och logiersättning föreslås att de av styrelsens ledamöter som är bosatta utanför Norden ersätts för fysiskt deltagande vid styrelsemöten i Sverige med 5 000 kr per styrelsemöte.
 • Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Det beslutades om val av styrelse enligt följande:

       - Katarina Bonde, ordförande (omval)
       - Friedrich Hecker (omval)
       - Anne-Lie Lind (omval)
       - Magnus Greko (omval)
       - Ödgärd Andersson (omval)
       - Håkan Erixon (omval)
       - Jimmy Tillotson (omval)

 • Det beslutades omvälja det registrerade revisionsbolaget KMPG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades att anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.
 • Det beslutades att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av befintligt aktiekapital. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar.

 • I sitt anförande redovisade bolagets CEO Lothar Geilen, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2018 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2019 samt väsentliga händelser under samma period.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Göteborg, 16 maj 2019
Styrelsen
Opus Group AB (publ)

Denna pressinformation finns tillgänglig på svenska och engelska på www.opus.global

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument & länkar