Koncession i Buenos Aires cancellerad

Report this content

En domstol i Argentina har cancellerat en bilprovningskoncession som tilldelats Inspecentro S.A. i Buenos Aires (Inspecentro Buenos Aires), ett företag där Opus via avtal hade tagit över kontrollen. Eftersom Inspecentro Buenos Aires ännu inte har påbörjat verksamheten påverkas inte Opus intäkter i Argentina. En nedskrivning av anläggningstillgångar kan dock komma att bli nödvändig. Opus utvärderar rättsliga alternativ för att överklaga eller eventuellt söka ersättning.

I juli 2017 ingick Opus ett avtal med det portugisiska bilprovningsföretaget Inspecentro - Inspeccao Periodica de Veiculos Automoveis, S.A., om att driva och erhålla avkastning från Inspecentro Buenos Aires. Avtalet innehöll också en option för Opus att senare förvärva 100% av aktierna i Inspecentro Buenos Aires. Inspecentro Buenos Aires tilldelades, som ett av fem bilprovningsföretag, en 10-årig koncession i staden Buenos Aires år 2015 för att driva en besiktningsstation. Följaktligen byggde och utrustade Opus en ny bilprovningsanläggning för Inspecentro Buenos Aires, och slutförde alla legala och regulatoriska krav, i väntan på tillstånd att påbörja verksamheten.

Under tiden mottog Inspecentro Buenos Aires ett administrativt klagomål relaterat till förseningar och underlåtenheter som begåtts av Inspecentro Buenos Aires innan man ingått avtal med Opus, vilket resulterade i detta domslut. Opus håller för närvarande på att utvärdera rättsliga alternativ för att överklaga eller eventuellt söka ersättning.

Om beslutet kvarstår, kommer Opus att behöva göra nedskrivningar av anläggningstillgångar (dvs. förbättringsutgifter på annans fastighet samt maskiner och inventarier) till aktuellt marknadsvärde. Den potentiella nedskrivningen beräknas till 20 MSEK. Dessutom tillkommer potentiella avsättningar, som beräknas till 5 MSEK, för kostnader att stänga ner anläggningar och uppsägning av relaterade avtal. Beslutet påverkar inte våra nuvarande intäkter i Argentina, eftersom verksamheten i Inspecentro-stationen under denna koncession ännu inte har påbörjats. Opus övriga bilprovningsverksamhet på våra 10 andra stationer i Buenos Aires och Cordoba påverkas inte.

Opus kommer att besluta om vidare åtgärder när en fullständig analys av det rättsliga läget genomförts. Opus kommer att rapportera mer om detta i Q3 2019-rapporten.

Göteborg 27 augusti 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument & länkar