Opus reviderar sina finansiella mål

Report this content

De reviderade finansiella målen fokuserar på tillväxt, rörelsemarginal och optimering av kapitalanvändning.

Opus reviderade finansiella mål ligger i linje med fortsatt förväntad lönsam tillväxt. De nya målen är följande:

  • 5-10% årlig omsättningstillväxt*
  • 15% EBITA-marginal
  • Nettoskuld / EBITDA skall inte överstiga 3.0**

*Genomsnittlig organisk och förvärvsrelaterad tillväxt under en 3-årsperiod (3-års CAGR)
**Nettoskuld / EBITDA exklusive IFRS16-effekter. Nettoskuld / EBITDA kan temporärt överstiga 3.0 om en attraktiv investeringsmöjlighet uppkommer

De reviderade finansiella målen inkluderar organisk tillväxt från underliggande tillväxt i befintlig verksamhet och från vinster av nya kontrakt, samt genom attraktiva, kompletterande förvärv. Samtidigt som Opus fortsätter växa så säkerställer vårt rörelseresultatmål ett fortsatt fokus på solid vinstmarginal och kapitalavkastning, för verksamheten som helhet.

Lothar Geilen, CEO: ”Opus kommer fortsätta att driva lönsam tillväxt med beaktande av vår finansiella position, vilket innebär tonvikt på mindre kapitalintensiva affärsmodeller. Genom att leverera på dessa mål är vi övertygade om att Opus kommer att fortsätta att växa som en ledande aktör på den globala bilprovningsmarknaden och fortsätta sin spännande resa på marknaden för support av avancerade fordon. ”

Göteborg 15 april 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument & länkar