Valberedning inför årsstämma 2020

Report this content

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i valberedningen för Opus Group AB (publ) (Opus) utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Per den 30 september 2019 är de fyra till röstetalet största ägarna RWC, AB Kommandoran, Lothar Geilen och Andra AP-fonden. Dessa har utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Opus valberedning.

Valberedningens ledamöter:

 • Petteri Soininen, representant för RWC
 • Jörgen Hentschel, representant för AB Kommandoran samt för sitt och Magnus Grekos övriga gemensamma aktieinnehav privat och via bolag
 • Henrik Wagner Jørgensen, representant för Lothar Geilen
 • Martin Jonasson, representant för Andra AP-fonden
 • Katarina Bonde, i egenskap av styrelseordförande i Opus                                             

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 47,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Petteri Soininen valdes till ordförande i valbered-ningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

 • förslag till stämmoordförande,
 • förslag till styrelse,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 • förslag till revisorer,
 • förslag till arvode för bolagets revisorer och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman för Opus kommer att hållas onsdagen den 13 maj, 2020, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Opus valberedning kan göra det via e-post till: ir@opus.se eller med brev till adressen: Opus Group AB, (Att: Valberedningen), 411 10 Göteborg, senast den 31 januari 2020. Denna pressrelease finns tillgänglig på engelska och svenska på www.opus.global.

Göteborg 16 oktober, 2019
Opus Group AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Petteri Soininen, RWC, email: Petteri.Soininen@RWCPartners.com

Katarina Bonde, styrelseordförande, e-post: katarina.bonde@kubicorp.com 

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument & länkar