Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 17.00.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019 via länk www.opus.global/arsstamma, per telefon +46 (0)771 246 400 eller per brev under adress Computershare AB ”Årsstämma Opus”, Box 610, 182 16 Danderyd.

I anmälan bör aktieägare uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer på eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.opus.global/arsstamma. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 10 maj 2019.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd fredagen den 10 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut
    a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
    c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer som ska väljas på stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
15. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2018, har bestått av Petteri Soininen, (RWC), ordförande, Martin Jonasson (Andra AP-fonden), Jörgen Hentschel (AB Kommandoran), Henrik Wagner Jørgensen (Lothar Geilen) samt styrelsens ordförande Katarina Bonde, vilka tillsammans representerar cirka 46,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

Valberedningen förslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att arvode utgår med 500 000 kr (oförändrat från i fjol) till styrelsens ordförande och med 230 000 kr (oförändrat från i fjol) till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 220 000 kronor (oförändrat från i fjol), varav 90 000 kr (oförändrat från i fjol) till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kr (oförändrat från i fjol) till revisionsutskottets övriga ledamöter.

I tillägg till arvodena ovan och rese- och logiersättning föreslås att de av styrelsens ledamöter som är bosatta utanför Norden ersätts för fysiskt deltagande vid styrelsemöten i Sverige med 5 000 kr per styrelsemöte. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Katarina Bonde, Friedrich Hecker, Anne-Lie Lind, Magnus Greko, Ödgärd Andersson, Håkan Erixon samt Jimmy Tillotson. Det föreslås vidare omval av Katarina Bonde till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor. KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i sammanfattning följande.

Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses, en var, av de, per den sista bankdagen i september, fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8b, 13, 14 och 15

Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,05 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 20 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske torsdagen den 23 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen ska utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen ska vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 30 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslår även stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av emissionen.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/ eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller vid en och samma investering enligt ovan, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av emissionen.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkten 14 och 15 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 290 318 246 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast torsdagen den 25 april 2019 på bolagets kontor med adress Basargatan 10, 411 10 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.global. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2019 finns tillgängligt på bolagets hemsida www.opus.global och sänds per post till aktieägare som så begär.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i april 2019
Opus Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.