Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ) - uppdatering

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2012 kl.19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taube Salen), Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 – 18.45.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 21 maj 2012 kl. 12.00 per telefon 031 – 748 34 97, per fax 031-28 86 55, per brev under adress ”Årsstämma 2012”, Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post ir@opus.se. I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 21 maj 2012.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd senast fredagen den 18 maj 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions berättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
  koncernbalansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Förslag till instruktioner för valberedningen.
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
 15. Beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Optionsprogram 2012:1)
 16. Beslut om sammanläggning av aktier, riktad nyemission och ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna vid årsstämman 2011 har bestått av Martin Jonasson (ordförande) representerande Andra AP-fonden, Jörgen Hentschel representerande AB Kommandoran, Bengt Belfrage representerande Nordea Fonder, Lothar Geilen representerande sig själv och Göran Nordlund i egenskap av styrelsens ordförande.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Marek Zdrojewski utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0.02 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 29 maj 2012. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den 1 juni 2012 genom Euroclear Sweden AB.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att ersättning utgår med 180 000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kr till envar stämmovald ledamot, vilken inte är anställd i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att om styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott, arvode ska utgå med 60 000 kr för arbete i sådant utskott, att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att för tiden fram till nästa årsstämma, omval sker av Göran Nordlund, Lothar Geilen och Eva-Lotta Kraft samt nyval av Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Det föreslås vidare omval av Göran Nordlund till ordförande.

Bertil Engman och Jan Crister Persson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor och med auktoriserade revisorn Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

Förslag till instruktioner för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om i instruktioner till valberedningen enligt följande.

Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sex ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen ska utgöras av en fast och en rörlig del.

Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus.

Den rörliga delen ska vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare ska utgå.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.

Styrelsen ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning genom apportemission eller kvittningsemission. Sådan nyemission ska syfta till att förvärva verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission genom kontantbetalning och/eller kvittning.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2012:1)(Punkt 15)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.

a) Styrelsen föreslår att bolaget ska emittera 1 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning ska ske senast den 30 juni 2012. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkterna b), c) och d) nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier kan ske under tiden den 1 juli 2015 till den 15 augusti 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen ska beräknas på stängningskursen per dagen för årsstämman, den 24 maj 2012, uppräknad med 20 procent per år under löptiden om tre år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktie¬kapital att ökas med högst 35 000 kr.

Styrelsen förslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor.

b) Ledande befattningshavare ska äga rätt att förvärva 250 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.

c) Anställda inom Europa ska äga rätt att förvärva 712 500 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med till-lämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner men att senare överlåta dessa till nyanställda inom Europa.

d) Anställda i USA ska äga rätt att erhålla 787 500 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske utan vederlag. Tilldelning och hantering av teckningsoptioner i USA ska ske med iakttagande av tillämplig skattelagstiftning samt med iakttagande av rådande praxis på den amerikanska marknaden. Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner men att senare överlåta dessa till nyanställda i USA.

e) Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkten a) ovan samt tillse att styrelsen i Dotterbolaget överlåter teckningsoptionerna enligt punkterna b), c) och d) ovan.

Styrelsen förslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Beslut om sammanläggning av aktier, riktad nyemission och ändring av bolagsordning (punkt 16)

Styrelsen föreslår stämman i syfte för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att besluta om sammanläggning av aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad nyemission och besluta om sammanhängande ändring i bolagsordningen.

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till den 31 augusti 2012 besluta att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 800 kr genom en riktad nyemission av högst 40 000 aktier på villkor enligt nedan.

1. De nya aktierna ska, med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Erik Penser Bankaktiebolag,

2. teckningskursen ska uppgå till det belopp som motsvarar aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs på First North Stockholm under en period av tio (10) handelsdagar, varvid sista dagen i perioden ska infalla dagen före den dag styrelsen beslutar att utnyttja bemyndigandet,

3. betalning för ny aktie ska erläggas kontant samt

4. styrelsen ska vid utnyttjandet av detta bemyndigande, äga fastställa övriga villkor för emissionen.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att hos envar aktieägare uppnå ett antal aktier jämt delbart med tjugo (20), så att den nedan under punkten c) föreslagna sammanläggningen kan genomföras.

b) Ändring av bolagsordningen

Med anledning av nedanstående förslag till sammanläggning av aktier föreslår styrelsen att § 5 Antal aktier, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

c) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier 1:20, innebärande att tjugo (20) aktier läggs
samman till en (1) aktie.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen registrerats. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Beslut om sammanläggning av aktier, emission av nya aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att årsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att §§ 1 och 3 i nuvarande bolagsordning ändras och får följande lydelse.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Opus Group AB (publ)

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning samt handel med mät- och kontrollinstrument och verkstadsutrustning
för motorbranschen samt bedriva konsultverksamhet inom densamma, vidare att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon och inom bilprovning; ävensom idka därmed förenlig rörelse.
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrig information
För beslut enligt punkterna 14, 16 och 17 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. För beslut enligt punkten 15 måste aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 193 062 046 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2011 och fullständiga förslag till beslut under punkterna 12, 13, 14, 15, 16 och 17 samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 3 maj 2012 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus. se. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2012 finns på bolagets hemsida.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2012
OPUS PRODOX AB (publ)
Styrelsen

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108, SE-403 12 Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar