Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år. Redovisning enligt IFRS, se not 1 för vidare information)

1 oktober – 31 december 2017 i sammandrag

 • Nettoomsättningen minskade med 7,1 % till 29,9 mkr (32,3).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 5,8 mkr (0,2).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för engångseffekt av omvärdering av framtida tilläggsköpeskillingar om 5,9 mkr och återföring av under året reserverade osäkra kundfordringar om 0,8, totalt 6,7 mkr (0) uppgick till -0,9 mkr (0,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 mkr (-2,3), i resultatet ingår uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskottsavdrag om 5,1 mkr samt engångseffekt av återföring av tilläggsköpeskillingar om 5,9 mkr och återföring av reserverade osäkra kundfordringar om 0,8 mkr, totalt 11,8 mkr (0).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning var 0,04 kr (-0,01).
 • Antal arbetsdagar uppgick till 63 dagar (64).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,4 mkr (4,9).

1 januari – 31 december 2017 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 2,7 % till 108,8 mkr (105,9).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 mkr (-1,6).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för engångseffekt av omvärdering av framtida tilläggsköpeskillingar om 5,9 mkr (0) uppgick till -4,5 mkr (-1,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,4 mkr (1,2). I resultatet ingår uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskottsavdrag till 5,1 mkr (9,6) samt engångseffekt av återföring av tilläggsköpeskillingar om 5,9 mkr (0).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning var 0,00 kr (0,01).
 • Antal arbetsdagar uppgick till 251 dagar (253).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 mkr (1,8).
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 9,9 mkr (6,0).
 • Soliditeten uppgick till 52 % (43 %).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

I januari var det ett år sedan jag tillträdde som VD för Orasolv. Mitt första år har kantats av förändringsarbete och en del utmaningar. Jag kan konstatera att Orasolv är fyllt av erfaren och kompetent personal varför vi har alla förutsättningar att skapa något riktigt stort tillsammans.

Försäljningsmässigt startade året bra med en ökning under de två första kvartalen. Sommaren och början av hösten var däremot svag och omsättningen minskade jämfört med året innan. Avslutningen av året blev bättre med en återhämtning de sista två månaderna vilket dock inte fullt ut kompenserade för de tidigare tappen.

Huvudanledningen till försäljningstappet var att det under våren uppstod vakanser på flera kliniker som vi inte hann med att fylla. Rekryteringen av en HR-ansvarig som tillträdde i juni var därför affärskritisk och under hösten har vi implementerat processer och rutiner inom HR. I skrivande stund ligger vi helt i fas med våra rekryteringar.

Under 2017 prioriterade vi arbetet med att se över och utveckla varje enskild klinik. På flera kliniker genomförde vi effektiviseringar i form av personalanpassningar och vi tillsatte nya klinikchefer. Effektiviseringarna i tillägg till förbättrade avtal har lett till kostnadsbesparingar som vi nu ser effekten av.

Största effekten av utvecklingsarbetet ser vi i Malmö där vi dragits med stora lönsamhetsproblem. Under året vände vi verksamheten till en väl fungerande klinik som nu levererar enligt plan. Däremot har vi fortfarande utmaningar med Aurakliniken där vi under 2017 tappade specialisttandläkare vilket har lett till ett minskat remissinflöde. Aurakliniken stod för en avgörande del av intäktstappet under året.

Övriga kliniker levererar enligt plan men klinikerna har utrymme att ta emot fler kunder och vi kommer därför att fortsätta att jobba aktivt med försäljning och marknadsföring och rekrytera nya behandlare i takt med kundtillströmningen. Fokus kommer att ligga på digital marknadsföring och riktade erbjudanden till våra befintliga kunder. 

Under året har vi stärkt våra centrala funktioner och implementerat rutiner inom ekonomi, kvalitet och HR. Vi har nu en solid plattform att bygga vidare från och grundförutsättningarna på plats för att utveckla kedjekonceptet och klara våra expansionsplaner.

Under 2018 kommer vi att fokusera på ökad lönsamhet i befintliga kliniker genom att fylla vakanser och öka kundtillströmningen så att genomsnittsintäkten per behandlingsrum ökar. Expansion är också viktig och i tillägg till den organiska expansionen siktar vi på fler förvärv. Samtidigt kommer vi att fortsätta förstärka vår interna struktur och fullfölja skapandet av vårt kedjekoncept där alla kliniker på sikt kommer att verka under ett gemensamt varumärke. Det finns ett stort engagemang och en stark vilja hos våra medarbetare att bygga Orasolv till Sveriges bästa tandvårdskedja.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, kunder och aktieägare för 2017.

Michael Lagerbäck, VD

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.