Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Report this content

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år. Redovisning enligt IFRS, se not 1 för vidare information)

1 januari – 31 mars 2018 i sammandrag

 • Nettoomsättningen minskade med 1,3 % till 29,6 mkr (30,0).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1,7 mkr (0,8).
 • Jämförelsestörande poster bestod av kostnader för due diligence i samband med det publika budet om -1,3 mkr och omvärdering av framtida tilläggsköpeskillingar om -0,1 mkr, totalt -1,4 mkr (0).
 • Redovisat rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick således till 0,3 mkr (0,8).
 • Resultat efter skatt justerat för jämförelsestörande poster enligt ovan om totalt -1,4 mkr (0) uppgick till 0,5 mkr (-0,5).
 • Resultat efter skatt uppgick således till -0,9 mkr (-0,5).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning var 0,00 kr (0,00).
 • Antal arbetsdagar uppgick till 63 dagar (64).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 mkr (0,0).
 • Likvida medel vid rapportperiodens slut uppgick till 4,8 mkr vid årsskiftet uppgick likvida medel till 9,9 mkr.
 • Soliditeten uppgick till 54 % (44 %).
 • Ett publikt bud presenterades den 15 mars. Budget har accepterats av 90,3 % av aktieägarna varför en process om tvångsinlösen kommer att inledas och ansökan om avnotering från Aktietorget att lämnas in.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Första kvartalet tappar vi något i omsättning jämfört med föregående år. Den främsta anledningen är att de tandläkare vi rekryterade under hösten inte hunnit tillträda till årsskiftet. Framåt ligger vi i fas med våra rekryteringar och förväntar oss högre intäkter.

Vi ser nu effekterna av de kostnadsbesparingar vi genomförde under förra året och lönsamheten är bättre än föregående år.

Grundstrukturen med centrala funktioner samt rutiner inom ekonomi, kvalitet och HR är nu på plats och vi har goda förutsättningar för expansion och utveckling av kedjekonceptet.

Den 15 mars 2018 presenterade ME Dental AB ett offentligt erbjudande till aktieägarna om förvärv av bolaget. När acceptperioden löpt ut den 9 april stod det klart att budet gått igenom och att bolaget kommer att byta ägare. ME Dental AB kommer att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Orasolv AB och bolaget kommer att avnoteras från Aktietorget den 27 april. Jag vill därför passa på att tacka alla aktieägare för den här tiden med bolaget.

Michael Lagerbäck, VD

Väsentliga händelser under och efter rapportperiodens utgång

Den 15 mars, 2018 offentliggjorde ME Dental ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB om förvärv av aktierna för 30 öre styck.

ME Dental AB förklarade den 11 april, 2018 det publika budet på Orasolv AB ovillkorat då ägare till 90,3% av aktierna i Orasolv AB accepterat det publika uppköpserbjudandet. ME Dental AB har inlett förfarande om tvångsinlösen av resterande utestående aktier varför Orasolv AB har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Aktietorget. Sista dag för handel kommer att vara fredagen den 27 april, 2018.

Kommentarer till utvecklingen

Koncernens resultat och finansiella ställning 1 januari – 31 mars 2018

Koncernens intäkter minskade med 1,3 % till 29,6 mkr (30,0). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,3 mkr (0,8) i rörelseresultatet ingår en engångseffekt av återföring av skuld för framtida tilläggsköpeskillingar om -0,1 mkr (0). Denna återföring har skett efter en förnyad bedömning av verkliga värdet på framtida tilläggsköpeskillingar avseende tidigare förvärv av klinker. Koncernen har under perioden haft engångskostnader för due diligence i samband med det publika budet uppgående till -1,3 mkr (0). Totalt uppgår jämförelsestörande poster till -1,4 mkr (0).

Orasolv Clinics AB - Tandvårdstjänster

Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB, som utvecklar och förvärvar tandvårdskliniker med målsättningen att erbjuda patienter tandvård av hög kvalitet och med god service. Idag driver Orasolv Clinics totalt nio kliniker varav fem kliniker i Stockholm, en i Uppsala, två i Göteborg och en i Malmö.

Orasolvs befintliga kliniker har fortsatt organisk tillväxtpotential och målet är att öka kapacitetsutnyttjandet under 2018.  Ett mått Bolaget använder är intäkt per behandlingsrum och den uppgick i genomsnitt på rullande 12 månaders basis till 2,1 mkr under att jämföra med 2,7 mkr för kliniken med högst intäkt per behandlingsrum. Det visar en stor potential för högre kapacitetsutnyttjande. Det ska nås genom en kombination av patientrekryteringar, utveckling av befintliga patientregister samt förtätningsförvärv (förvärv av mindre kliniker vars verksamhet flyttas till befintliga Orasolv-kliniker).

Orasolv AB

Moderbolaget omfattar VD och CFO samt bär kostnader för styrelse, notering och revision. Moderbolagets intäkter har uteslutande bestått av fakturering till dotterbolaget. Resultat före avskrivningar uppgick till -2,5 mkr (-1,6). Moderbolaget har under perioden haft engångskostnader för due diligence i samband med ägarförändring uppgående till -1,3 mkr (0). Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -1,2 mkr (-1,6).

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till totalt 0,4 mkr (0,7). Investeringarna består till största delen av ersättningsinvesteringar som gjorts i några av klinikerna.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 mkr (0,0).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,4 mkr (-0,7).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3,2 mkr (-0,9)

Likviditet och räntebärande skulder

Koncernens likvida medel uppgick till 4,8 mkr (9,9 mkr vid årsskiftet). Räntebärande lån och leasingåtaganden uppgick tillsammans till 13,0 mkr (14,9 mkr vid årsskiftet 2017).  

Kortfristiga skulder uppgår till 22,7 mkr (29,7 mkr per den 31 december 2017) och då likvida medel uppgår till 4,8 mkr (9,9 mkr per den 31 december 2017) följer ledningen noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv och jobbar aktivt med att finna likviditetsstärkande åtgärder. I slutet av 2017 omförhandlades villkoren med banken vilket innebär att checkkrediten på 3 mkr avskaffades i början på 2018. Vidare innebär det nya avtalet att covenanterna avskaffas mellan sista december 2017 och sista december 2018 och ersätts av ett borgensåtagande från tre av huvudägarna innebärande att de skall tillskjuta medel i mån av behov så att likviditeten i koncernen inte understiger 3 mkr.

Värdering av goodwill och uppskjuten skattefordran
Utförd nedskrivningstest visar ingen anledning till att omvärdera värdet av goodwill och uppskjuten skattefordran.

Fortlevnadsprincipen

Ledningen har gjort ett nedskrivningstest av goodwill och uppskjuten skatt som inte visar på något nedskrivningsbehov.

Ledningens likviditetsprognoser visar att likviditeten uppvisar ett starkt säsongsmönster. Ledningen bedömer att Orasolv vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa likviditeten under året.

Framtidsutsikter

Orasolvs mål är att bli en av de ledande aktörerna inom svensk tandvård. Bolaget har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt och därtill förvärv av välskötta tandvårdskliniker. Valet att satsa på de minst konjunkturkänsliga marknadssegmenten inom områden med goda marknadsförutsättningar är fortsatt vägledande vid förvärv.

Då samtliga kliniker har kapacitet att behandla fler kunder och anställa ytterligare personal kommer säljinsatserna succesivt att ökas.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Orasolv utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker och finansiella risker.

De marknadsrelaterade riskerna inkluderar bland annat den politiska risken som det innebär att vara vårdgivare där en del av ersättningen för bedriven vård kommer från Försäkringskassan och regleras av bland andra Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Därtill förekommer för vissa patientgrupper stöd från sociala myndigheter och/eller landsting.

De verksamhetsrelaterade riskerna inkluderar bland annat beroendet av nyckelpersoner och förmågan att rekrytera attraktiv personal. Vidare har bolaget en risk relaterad till den vård som bedrivs.

De finansiella riskerna kan vara:

 • Likviditetsrisk – att bolaget inte kan fullgöra sina åtaganden, se beskrivning ovan under likviditet och räntebärande skulder.
 • Ränterisk – är risken att verkliga värden eller framtida kassaflöden påverkas av ändrade marknadsräntor.
 • Prisrisk – kan förekomma i finansiella tillgångar som kan säljas eller finansiella skulder värderade till verkligt värde.

o    Finansiella tillgångar - Orasolv äger andel i en bostadsrättsförening i Uppsala, som har bokförts till verkligt värde i koncernen efter värdering av en lokal fastighetsmäklare.

o    Finansiella skulder.

 • Kreditrisk – här menas exponering i placeringar såsom överskottslikviditet och kundfordringar.

o    Överskottslikviditeten placeras endast på inlåningskonto i bank.

o    Exponeringen i kundfordringar är begränsad då en stor del av kunderna betalar med betal-/kreditkort i anslutning till behandling. Fakturering förekommer i viss mån fortfarande, vilket innebär att det finns viss risk för kundförluster i koncernen. Bolaget vidtar fortsatta åtgärder för att undvika kreditrisken i kundfordringar.

 • Finansieringsrisken – är risken att bolaget inte kan finansiera sin verksamhet. Bolaget har haft negativt kassaflöde till följd av negativ resultatutveckling, förvärv och investeringar, vilket är en risk.

Närstående transaktioner

Styrelseordförande Bertil Haglund och styrelsemedlem Torbjörn Gunnarsson har under andra halvan av 2017 lämnat kortfristiga lån om totalt 4,4 mkr för vilka ingen ränta utgick. Per sista december 2017, återstod 2 mkr av dessa lån vilka återbetalades i sin helhet i början av januari 2018. Under 2018 har styrelsemedlem Torbjörn Gunnarsson lämnat ett lån på 1 mkr för vilket det löper en ränta på 6 %. Styrelsemedlem Håkan Hallberg har utfört konsulttjänster uppgående till totalt 0,2 mkr.

Aktier och teckningsoptioner

Totalt antal utestående aktier uppgick vid årets slut till 248 279 032 st.

Vid ordinarie årsstämma 2017 beslutades om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner, som tecknades av dotterbolaget Orasolv Clinics AB för överlåtelse till ledande befattningshavare. Optionerna förfaller den 30 juni 2020 och kan lösas in under tre månader innan förfallodagen. Optionerna har inte överlåtits och skall makuleras varför omräkning efter nyemission ej gjorts.

Kommande informationstillfällen avseende 2018

Bolaget kommer att avnoteras från Aktietorget den 27 april, 2018 varmed detta är sista informationstillfället.

Övrig information

För ytterligare information om Orasolv AB:s verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.orasolv.se.

Verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning samt resultat.

Stockholm den 26 april 2018

ORASOLV AB (PUBL)

MICHAEL LAGERBÄCK

Verkställande direktör

För frågor hänvisas till:

Michael Lagerbäck, verkställande direktör

e-post:      michael.lagerback@orasolv.se

telefon:    +46 (0)707 401 195

Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisor.

Dokument & länkar