Delårsrapport 1 juli – 30 september 2017

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år. Redovisning enligt IFRS, se not 1 för vidare information)

1 juli – 30 september 2017 i sammandrag                                                                              

 • Nettoomsättningen minskade med 7,4% till 18,9 mkr (20,4).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) minskade till -4,4 mkr (-4,0).
 • Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -0,7 mkr (-2,8). Dessa är avvecklingskostnader för ledande personal.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,6 mkr (-6,0).
 • Antal arbetsdagar uppgick till 65 dagar (66).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 mkr (-6,2).

1 januari – 30 september 2017 i sammandrag                                                                      

 • Nettoomsättningen ökade med 7,2% till 78,9 mkr (73,6).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) minskade till -4,4 mkr (-1,8).
 • Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -2,4 mkr (-2,8). Dessa är avvecklingskostnader för ledande personal samt reserv för osäkra kundfordringar.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,2 mkr (3,5). I juni föregående år aktiverades ackumulerade underskottsavdrag i moderbolaget till ett värde av 9,6 mkr.
 • Resultatet per aktie, verksamheten totalt, var -0,04 kr (0,02).
 • Antal arbetsdagar uppgick till 188 dagar (189).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 mkr (-3,1).
 • Soliditeten uppgick till 37% (47).

VD har ordet

 

Bästa aktieägare, 

Under tredje kvartalet har vi fortsatt arbetet med att utveckla varje enskild klinik. På flera kliniker har vi genomfört effektiviseringar och personalförändringar, vilket bland annat har lett till kostnadsbesparingar både i form av personalanpassningar och förbättrade avtal. Kostnadsbesparingarna börjar få effekt i slutet av året.

Försäljningsutvecklingen tredje kvartalet har dessvärre varit svag och vi tappar i omsättning jämfört med föregående år. Huvudanledningen till nedgången är att det uppstått vakanser på flera kliniker och dessa har inte hunnit fyllas. Det är således i första hand ett kapacitetsproblem då efterfrågan inte saknas. Rekryteringar av nya medarbetare pågår för att fylla vakanserna.

Många kliniker har fortfarande stort utrymme att ta emot fler kunder och vi kommer därför att lägga stort fokus på ökad effektivitet och organisk tillväxt. Vi kommer också att jobba mer aktivt med försäljning och marknadsföring och rekrytera nya behandlare i takt med kundtillströmningen. Fokus kommer att ligga på digital marknadsföring och riktade erbjudanden till våra befintliga kunder samt företagserbjudanden. Som vi tidigare nämnt har våra behandlingsrum en genomsnittlig intäkt som ligger långt under vår högsta nivå vilket visar att det finns stor potential. 

För att nå målen om ökat kapacitetsutnyttjande har vi stärkt de centrala funktionerna under året och senast rekryterades en ny CFO som börjar i januari nästa år. Befattningen är väsentlig för att få fram synergierna i Orasolv och få till stånd en effektiv planering och uppföljning samt genomföra och integrera kommande klinikförvärv.

Vår verksamhet i Malmö som tidigare dragits med lönsamhetsproblem visar en positiv utveckling och vi ser en förbättring både i omsättning och resultat. I november förbättras förutsättningarna för kliniken ytterligare genom förvärvet av tandläkare Alf Hötzels rörelse med en årlig omsättning om ca 3 Mkr. Alf Hötzel flyttar sin verksamhet till vår klinik på Engelbrektsgatan.

I november genomför vi en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka likviditeten för att vi ska kunna förvärva kliniker i den takt vi önskar. Mer information om emissionen finns att läsa på vår hemsida www.orasolv.se 

Parallellt med förvärv av nya kliniker kommer vi att fortsätta med skapandet av vårt kedjekoncept där alla kliniker på sikt kommer att verka under ett gemensamt varumärke. Det finns ett stort engagemang och en stark vilja hos våra medarbetare att bygga Orasolv till Sveriges bästa tandvårdskedja.

Kommentarer till utvecklingen

Koncernens resultat 1 juli – 30 september 2017

Koncernens intäkter minskade under det tredje kvartalet och uppgick till 18,9 mkr (20,4) – en minskning med 7,4% jämfört med föregående år. Huvudanledningen till den minskade omsättningen är att det uppstått vakanser som inte har hunnit ersättas. Jämfört med föregående år var det 8% färre behandlare i tjänst.

Resultat före avskrivningar (EBITDA) minskade till -4,4 mkr (-4,0). Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med      -0,7 mkr (-2,8). Dessa är avvecklingskostnader för ledande personal.

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar

I samband med årsbokslutet 2016 ändrades avskrivningstiderna för anläggningstillgångar, vilket har medfört en ökning av avskrivningar på materiella anläggningstillgångar med ca 0,2 mkr. Avskrivningarna på de immateriella tillgångarna uppgick till 0,1 mkr (0,2). Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 mkr (0,8) i det tredje kvartalet.

Finansiella kostnader

Finansnettot under tredje kvartalet uppgick till -0,2 mkr (-1,0). Föregående år gjordes en nedskrivning av finansiell fordran med 0,8 mkr.

Orasolv Clinics AB - Tandvårdstjänster

Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB som utvecklar och förvärvar tandvårdskliniker med målsättningen att erbjuda patientssäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Idag driver Orasolv Clinics totalt nio kliniker varav fem i Stockholm, en i Uppsala, två i Göteborg och en i Malmö.

Orasolv AB

Moderbolaget omfattar VD och CFO samt bär kostnader för styrelse, notering och revision. Moderbolagets intäkter har uteslutande bestått av fakturering till dotterbolaget. Resultat före avskrivningar för kvartalet uppgick till -2,0 mkr (-2,9).

Investeringar

Under perioden har inga större investeringar gjorts.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -5,9 mkr (-6,2).

Investeringarna belastade kassaflödet med- 0,2 mkr (-0,8) och räntor och amortering av banklån med 4,3 mkr (-0,8).

Likviditet och räntebärande skulder

Koncernens likvida medel uppgick till 1,8 mkr (6,0 mkr vid årsskiftet), varav ej utnyttjad checkkredit på 1,6 mkr. Räntebärande lån och leasingåtaganden uppgick tillsammans till 18,3 mkr (17,3 mkr vid utgången av 2016). Den finansiella nettoskulden uppgick således till 18,1 mkr (11,3 vid årsskiftet).

Värdering av goodwill och skattefordran
Till följd av vakanser och ökade kostnader för förstärkning av centrala funktioner underskred årets resultat fjolårets. Avvikelsen bedöms som tillfällig varför det inte finns anledning att omvärdera värdet av goodwill och skattefordran.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Rekrytering av en ny CFO genomfördes som ett led i förstärkningen av våra centrala funktioner. Detta för att kunna supportera våra kliniker och skapa samordningsfördelar men också för att möjliggöra fler förvärv och underlätta integrering av förvärvade kliniker.

Under det senaste kvartalet har styrelsen konstaterat att Orasolv AB bryter mot covenanterna.

Med hänsyn till den beslutade emissionen uppfyller Orasolv kraven från banken. Enligt IFRS skall dock delar av bankfinansieringen bokas som kortfristig skuld.

Händelser efter rapportperiodens utgång

För att stärka likviditeten och öka förvärvstempo beslutade styrelsen den 17:e oktober om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på 12,5 mkr.

I november förvärvades tandläkare Alf Hötzels rörelse med en årlig omsättning om ca 3 Mkr. Förvärvet är ett s.k. förtätningsförvärv till kliniken i Malmö.                         

Framtidsutsikter

Orasolvs mål är att bli en av de ledande aktörerna inom svensk tandvård. Bolaget har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt och därtill förvärv av välskötta tandvårdskliniker. Valet att satsa på de minst konjunkturkänsliga marknadssegmenten inom områden med goda marknadsförutsättningar är fortsatt vägledande vid förvärv. Orasolv utvärderar kontinuerligt nya förvärv och förvärvsdiskussioner pågår.

Kedjekonceptet är under fortsatt utveckling och de delar som ger störst samordningsfördelar prioriteras. Det är bl.a. inköp, IT, marknadsföring och bemanning. Projektet att samordna all IT-drift är i slutskedet och det som återstår är ett gemensamt journalprogram. Upphandlingen pågår och beräknas vara klar före årsskiftet.

Då samtliga kliniker har kapacitet att behandla fler kunder och anställa ytterligare personal kommer säljinsatserna succesivt att ökas.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Orasolv utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker och finansiella risker.

De marknadsrelaterade riskerna inkluderar bland annat den politiska risken som det innebär att vara vårdgivare där en del av ersättningen för bedriven vård kommer från Försäkringskassan och regleras av bland andra Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Därtill förekommer för vissa patientgrupper stöd från sociala myndigheter och/eller landsting.

De verksamhetsrelaterade riskerna inkluderar bland annat beroendet av nyckelpersoner och förmågan att rekrytera attraktiv personal. Vidare har bolaget en risk relaterad till den vård som bedrivs.

De finansiella riskerna kan vara:

 • Likviditetsrisk – att bolaget inte kan fullgöra sina åtaganden,
 • Ränterisk – är risken att verkliga värden eller framtida kassaflöden påverkas av ändrade marknadsräntor,
 • Prisrisk – kan förekomma i finansiella tillgångar som kan säljas eller finansiella skulder värderade till verkligt värde,
                    Finansiella tillgångar - Orasolv äger andelar i en bostadsrättsförening i Uppsala, som har bokförts till verkligt värde i koncernen efter en värdering av en lokal fastighetsmäklare

                    Finansiella skulder – Orasolv har skulder för tilläggsköpeskillingar. Om dessa skulle vara otillräckliga påverkar de inte resultatet, utan ökar goodwillen under förvärvsåret. Justering därefter görs över resultaträkningen och påverkar resultatet.
 • Kreditrisk – här menas exponering i placeringar såsom överskottslikviditet och kundfordringar.
                             Överskottslikviditeten placeras endast på inlåningskonto i bank.

                             Exponeringen i kundfordringar är begränsad då en stor del av kunderna betalar med betal-/kreditkort i anslutning till behandling. Fakturering förekommer i viss mån fortfarande, vilket innebär att det finns viss risk för kundförluster i koncernen. Bolaget vidtar fortsatta åtgärder för att undvika

                             kreditrisken i kundfordringar.
 • Finansieringsrisken – är risken att bolaget inte kan finansiera sin verksamhet. Bolaget har haft negativt kassaflöde till följd av negativ resultatutveckling, förvärv och investeringar, vilket är en risk.

Närstående

Huvudägarna har under kvartalet lämnat kortfristiga lån om totalt 4,4 mkr på marknadsmässiga villkor.

Aktier och teckningsoptioner

Totalt antal utestående aktier uppgick vid kvartalsbokslutet till 188 782 602 st.

Vid ordinarie årsstämma 2017 beslutades om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner, som skall förvärvas av ledande befattningshavare. Optionerna förfaller den 30 juni 2020 och kan lösas in under tre månader innan förfallodagen.

Kommande informationstillfällen under 2018

Bokslutskommuniké januari-december 2017 20 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 26 april 2018
Årsstämma 2018 26 april 2018

Övrig information

För ytterligare information om Orasolv AB:s verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.orasolv.se.

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning samt resultat.

Stockholm den 26 oktober 2017 

ORASOLV AB (PUBL)                                                              

Bertil Haglund Styrelsens ordförande  Torbjörn Gunnarsson Styrelseledamot 
Håkan Hallberg Styrelseledamot  Marianne Westerlund Styrelseledamot 
Michael Lagerbäck                                  Verkställande direktör 

För frågor hänvisas till:

Michael Lagerbäck, verkställande direktör
e-post:      michael.lagerback@orasolv.se
telefon:    +46 (0)70 740 11 95

Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. Denna information är sådan information som Orasolv AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar