Kallelse till årsstämma i Orasolv AB

Report this content

Aktieägarna i Orasolv AB (publ), org. nr 556585-4394, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Danderydsgatan 26 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 24 april 2018. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 20 april 2018 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Orasolv AB (publ), Att: Mikael Lind, Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm, per telefon 08-661 06 10 eller per e-post till bolagsstamma@orasolv.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

   c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av revisor

13. Beslut om principer för utseende av valberedning

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8

Styrelsen föreslår:

b) – Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i framlagda årsredovisning:

att ingen utdelning ska lämnas samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 9 - 13

Valberedningen, bestående av Bertil Haglund (sammankallande), Torbjörn Gunnarsson och Rune Löderup, kommer att framlägga sitt förslag senare.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 5 april 2018 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.orasolv.se.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2018

Orasolv AB (publ)

Styrelsen

Dokument & länkar