Kommuniké från årsstämman i Orasolv AB

Orasolv AB (publ) höll idag den 26 april årsstämma i Stockholm.

Stämmans beslut

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att förlustmedlen skulle balanseras i ny räkning enligt följande: Överkursfond 35 776 232 kr, balanserade förlustmedel -34 646 904 kr samt årets resultat om -9 956 565 kr, totalt-8 827 237 k. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Mazdak Eyrumlu, Therese Odengard och Ingela Odengard Östlund. Till styrelsens ordförande valdes Mazdak Eyrumlu. Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Stämman beslutade att arvode till styrelsen ej skall utgå och att arvode till revisor skall utgå enligt överenskommen och av bolaget godkänd räkning.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                 Mikael Lind
VD Orasolv AB                      CFO Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95                  Tel: 072-389 97 67

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget t.o.m. fredagen den 27 april 2018.

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar