Offentliggörande av memorandum inför start onsdag 1 november

På onsdag den 1 november inleds teckningstiden i Orasolv AB:s företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 30 oktober.

Vid full teckning tillförs bolaget 12,5 MSEK före emissionskostnader. Utspädningen vid full teckning uppgår till 25%. Ägare som representerar 41,7 % av aktierna har förbundit sig att teckna nya aktier i emissionen. Cirka 2,7 MSEK har på förhand inbetalts som en kortfristig bryggfinansiering av huvudägarna Bertil Haglund och Torbjörn Gunnarsson. Bryggfinansieringen på 2,7 MSEK kommer att kvittas i emissionen.

Memorandumet finns att tillgå via bolagets hemsida (www.orasolv.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Mangolds hemsida (www.mangold.se).

Villkor för emissionen

 •  Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
 •  För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 •  Emissionskursen är SEK 0,20 per aktie.
 •  Nyemissionen omfattar högst 62 927 534 aktier.
 •  Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktie och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Tidplan

 •  Teckningsperiod 1 nov-22 nov.
 •  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 1 nov-20 nov.
 •  Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 26 okt 2017.
 •  Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 27 okt.
 •  Avstämningsdag 30 okt 2017.
 •  Handel med BTA kommer att ske från den 1 nov fram till dess att aktierna registrerat på Bolagsverket.

Fullständigt emissionsmemorandum kommer att publiceras den 30 oktober på Bolagets hemsida www.orasolv.se, Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se

_______________________________

Stockholm den 17oktober 2017
ORASOLV AB (publ)

Verkställande Direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar