Orasolv beslutar om nyemission med företrädesrätt på 12,5 MSEK

Orasolv är ett svenskt tandvårdsbolag som driver och förvärvar moderna tandvårdskliniker i Sveriges storstadsområden. I en marknad som står inför en konsolidering är Orasolv en av de tre största privata tandvårdskedjorna med nio kliniker som alla har stark lokal förankring och totalt 53 behandlingsrum. Omsättningen på helårsbas uppgår till ca 115 mkr. Orasolv har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt och därtill fortsatta förvärv av välskötta tandvårdskliniker.

Under året har centrala funktioner för försäljning, kvalitet och HR etablerats. Orasolv har också stärkt ledningsfunktionerna med en ny VD som tillsammans med en ny styrelseordförande lagt grunden för en framtida expansion.

För att stärka likviditeten och öka förvärvstempot vill Orasolv ha utrymme att göra fler förvärv. Därför har styrelsen den 17 oktober 2017 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj beslutat om en nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som tillför Bolaget 12,5 MSEK vid full teckning. Utspädningen vid full teckning uppgår till 25%.

Ägare som representerar 41,7 % av aktierna har förbundit sig att teckna nya aktier i emissionen. Cirka 2,7 MSEK har på förhand inbetalts som en kortfristig bryggfinansiering av huvudägarna Bertil Haglund och Torbjörn Gunnarsson. Bryggfinansieringen på 2,7 MSEK kommer att kvittas i emissionen.

Villkor för emissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
 • För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är SEK 0,20 per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 62 927 534 aktier.
 • Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktie och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Tidplan

 • Teckningsperiod 1 nov-22 nov.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 1 nov-20 nov.
 • Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 26 okt 2017.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 27 okt.
 • Avstämningsdag 30 okt 2017.
 • Handel med BTA kommer att ske från den 1 nov fram till dess att aktierna registrerat på Bolagsverket.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedla kommer att publiceras den 30 oktober på Bolagets hemsida www.orasolv.se, Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se

_______________________________

Stockholm den 17oktober 2017

ORASOLV AB (publ)

Verkställande Direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95

Denna information är sådan information som Orasolv är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar