Till minoritetsaktieägarna i Orasolv AB

Report this content

Kungörelse av skiljeförfarande avseende inlösen av minoritetsaktierna i Orasolv AB

ME Dental AB, org.nr 559144-0416 (”ME Dental”), äger mer än 90 procent av aktierna och rösterna i
Orasolv AB, org.nr 556585-4394 (“Orasolv”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen har ME Dental därför
rätt att av övriga aktieägare i Orasolv lösa in återstående aktier. ME Dental har beslutat att använda
sig av denna rätt. Med angivande av att förutsättningar för överenskommelse med övriga aktieägare
om inlösen av återstående aktier i Orasolv inte föreligger enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen, har ME
Dental hos styrelsen för Orasolv skriftligen den 18 april 2018 begärt att tvisten hänskjuts till skiljemän
samt till skiljeman utsett advokat Mikael Borg.

Styrelsen för Orasolv anmodar härmed jämlikt 22 kap. 7 § aktiebolagslagen samtliga aktieägare i
Orasolv att senast två veckor från dagen för denna kungörelse skriftligen till styrelsen i Orasolv AB,
Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm, inkomma med uppgift om gemensam skiljeman.

Om inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom denna tid uppger en gemensam skiljeman
kommer Orasolvs styrelse med stöd av 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att hos Bolagsverket ansöka om
att en god man utses. Denna kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för
minoritetsaktieägarnas räkning och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.

Stockholm den 27 april 2018
Orasolv AB
Styrelsen

Dokument & länkar