Delårsrapport 1 januari-31 mars 2000

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2000 Kvartalet i sammandrag * Substansvärdet uppgick till MUSD 76,5 (MSEK 631), motsvarande USD 6,51 (SEK 53,72) per aktie jämfört med USD 6,52 (SEK 53,78) per aktie den 31 mars 1999. * Resultatet efter skatt blev en förlust på USD 427.000 (1.777.000). * Stark utveckling i Medicover. Omsättningen fortsätter att öka med mer än 50 procent på årsbasis. * Uppföljningsinvestering på USD 385.000 i Churchill Media. * Strategiskt samarbete inlett med svenska Ledstiernan i avsikt att utveckla TIME-investeringar i Polen. I enlighet med ORESA Ventures policy lämnas utförlig information om utvecklingen i onoterade innehav i halvårsrapporten samt i bokslutskommunikén och årsredovisningen, medan tre- och niomånadersrapporteringen täcker nya investeringar samt händelser av speciell vikt. Kvartalsrapporterna omfattar även utvecklingen i Medicover eftersom bolaget väger tungt i portföljen. Omkostnaderna låg i linje med budget och uppgick till USD 682.000, exklusive ytterligare kostnader på USD 220.000 för analysarbete rörande möjligheterna inom hälso- och sjukvård med speciell tonvikt på e-health. Nya investeringar Under kvartalet gjordes en uppföljningsinvestering i Churchill Media på USD 385.000, vilket innebär att den samlade insatsen uppgår till MUSD 1,1 för 29 procent av aktierna i bolaget. Medicover Bolaget visade fortsatt gynnsam tillväxt. Omsättningen för perioden uppgick till MUSD 4.162 (2.666), vilket är en ökning med över 50 procent mot föregående år. Perioden gav ett positivt EBITDA-resultat på USD 100.000, en stark förbättring jämfört med en förlust på USD 911.000 för motsvarande kvartal 1999. Lönsamhetsförbättringen, vilken är större än väntat, är tillfredsställande och återspeglar ett bättre kapacitetsutnyttjande och god kontroll över de direkta medicinska kostnaderna. Omsättningen för Medicover Polen steg till MUSD 3.019 (1.980) med ett EBITDA-resultat på USD 352.000 (-200.000). Under perioden öppnades en ny mottagning i Stettin. I den rumänska rörelsen mer än fördubblades omsättningen till USD 866.000 (428.000) och gav ett EBITDA-resultat på USD 214.000 (-197.000). Den positiva resultatutvecklingen beror på avsevärt ökade volymer i laboratorieverksamheten samt ett starkt tillflöde av nya premiekunder. Investeringar görs nu i Bukarest för att skapa ytterligare kapacitet för att kunna möta den förväntade tillväxten i efterfrågan. Omsättningen i Medicover Ungern uppgick till USD 199.000 (237.000). Omsättningen, som var lägre än budgeterad, återspeglar en förskjutning av tonvikten från kontantkunder till en ökad satsning på medlemsförsäljning. Ett EBITDA-resultat på USD 6.000 är dock en markant förbättring jämfört med en förlust på USD 134.000 för första kvartalet 1999. I det estniska dotterbolaget steg omsättningen till USD 72.000 (21.000). EBITDA-resultatet blev en förlust på USD 121.000, vilket är betydligt större än fjolårets på USD 20.000. Orsaken är investeringar i utökad kapacitet både med avseende på lokaler och personal, som ännu ej uppnått önskad beläggning. En ny mottagning med komplett serviceutbud öppnades i Tallinn i december 1999. Flera stora kontrakt med nationella arbetsgivare rörande företagshälsovård slöts under perioden. Hit hör Hansabank med över 2.000 medarbetare. Medicover Holdings, som avser koncerngemensamma kostnader, belastade EBITDA-resultatet med USD 350.000 (400.000), vilket var i linje med budget. Den lägre kostnaden beror på färre medarbetare på gruppnivå. Samarbete med Ledstiernan AB Som offentliggjordes den 25 april 2000 har ORESA Ventures och den svenska investeringsgruppen Ledstiernan beslutat att bilda ett gemensamägt bolag för utveckling av investeringar inom TIME-sektorn i Polen. TIME står för Technology, Internet, Media och Entertainment. Inom detta område förväntas en snabb tillväxt i Polen under de närmaste åren. Ledstiernans erfarenhet och framgång under 1990-talet i Sverige i kombination med ORESA Ventures starka position i Polen skapar goda förutsättningar för lönsamma investeringar. Likviditet De likvida medlen inklusive kreditlöften uppgick till MUSD 6,4 vid utgången av kvartalet. Maj 2000 Jonas af Jochnick ORESA Ventures årsredovisning 1999 kan beställas från ORESA Ventures N.V, Building O, Drève Richelle 161, BE-1410 Waterloo, Belgien. Den kan också beställas via företagets webbsida www.oresaventures.com. Ekonomisk information * Delårsrapport 6 månader 17 augusti 2000 * Delårsrapport 9 månader 16 november 2000 * Bokslutskommuniké 2000 25 februari 2001 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00310/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00310/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar