Minskad trafik men förbättrat resultat 2018

Øresundsbro Konsortiets resultat förbättrades 2018 även om trafiken minskade lite jämfört med året före. Resultatet blev ett överskott på 1.205 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en ökning med 135 miljoner DKK jämfört med 2017. 

Trafikutvecklingen under 2018 var lite lägre än föregående år. Pendlare väljer tåget i högre utsträckning och kontanttrafiken har samtidigt minskat. Under 2018 körde i genomsnitt 20.554 fordon över bron per dag, och totalt passerade 7.502.306 fordon bron under året. Sammantaget har vägtrafiken minskat med 0,4 procent jämfört med 2017.

Fritidstrafiken fortsätter att stiga med en ökning på 187 bilar (2,9 procent) per dygn. Det omfattande arbetet för att stimulera fritidstrafiken har under många år resulterat i en stor tillväxt på denna marknad.

Øresundsbron fick 77.000 nya fritidskunder under 2018 och har nu totalt 502.000 avtalskunder.

- Det är verkligen positivt att antalet BroPass-kunder ökade under 2018, och att intresset för resor över Öresund fortsätter att vara så stort, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet. 

Affärstrafiken har ökat med 73 fordon (2,3 procent) per dag, medan pendlartrafiken har minskat.

- Tågtrafiken över Öresund är nu på samma nivå som före införandet av gränskontroller. För pendlare som arbetar i centrala Köpenhamn eller Malmö är tåget en attraktiv lösning och det är positivt med kollektivtrafikens utveckling, säger Caroline Ullman-Hammer. 

Intäkterna från vägtrafiken ökade med 25 miljoner DKK till 1.430 miljoner DKK. Intäkter från järnvägen, som är en fast avgift och regleras i takt med prisutvecklingen, steg med 3 miljoner DKK.  

Driftkostnaderna ökade med 3 miljoner DKK till 265 miljoner DKK.  

- Vi har investerat i nya lösningar som ska säkra en miljömässigt hållbar och kostnadseffektiv förbindelse över Öresund. Vi etablerade bland annat en 1.500 kvadratmeter stor solcellsanläggning under 2018, och förutom det arbetar vi löpande med att minska energiförbrukningen, säger Caroline Ullman-Hammer. 

Rörelseresultatet blev 1.413 miljoner DKK, vilket är en förbättring på 24 miljoner DKK.  

Øresundsbro Konsortiets räntekostnader minskade från 319 miljoner DKK till 208 miljoner DKK under perioden. Det beror dels på en lägre inflation 2018, jämfört med 2017, och dels en större omläggning av lånen. Den räntebärande nettoskulden steg marginellt till 12.229 miljoner DKK, och det beror främst på att Konsortiet från 2018 börjat betala utdelning till ägarna A/S Øresund och SVEDAB AB. 

Den 19 september 2018 meddelade EU-domstolen dom i ett mål som HH Ferries har inlett mot EU-kommissionen, där de hävdar att statsstödsgarantierna som den danska respektive svenska staten gett för Øresundsbro Konsortiets lån är olagliga (mål T-68/15).

I domen slår EU-domstolen fast att EU-kommissionen begick en rad processfel då man skulle ha inlett en så kallad “formell utredningsprocedur” i ärendet. Domstolen upphäver därför kommissionens beslut. Men det ska betonas att domstolens beslut inte innebär att statsgarantimodellen underkänns.

EU-rätten slår dock fast att garantierna till Konsortiets ägare (A/S Øresund og SVEDAB AB) inte utgör statsstöd.

 

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK):

  Jan – dec 2018 Jan – dec 2017 Utveckling
Intäkter väg 1.430 1.405 25
Intäkter järnväg 505 502 3
Övriga intäkter 21 21 0
Summa intäkter 1.956 1.928 28
Driftskostnader -265 -262 -3
Övriga rörelsekostnader -2 -2 0
Avskrivningar -276 -275 -1
Rörelseresultat 1.413 1.389 24
Finansiella poster -208 -319 111
Resultat före värdeförändring 1.205 1.070 135
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 153 367  
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 24 31  
Årets resultat 1.382 1.468  

 * Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

 

Vägtrafikutveckling under 2018 

  Trafik per dag 2018  Trafik per dag 2017  Utvecklingsantal  Utveckling procent  Marknadsandel 2018**
procent
Marknadsandel 2017 
procent
Utveckling marknadsandel (procentenheter)
Kontant 3.522 3.670 -148 -4,0      
BroPass  6.536 6.349 187 2,9      
BroPass Pendlare 5.691 5.970 -279 -4,7      
BroPass Business 3.249 3.176 73 2,3      
Personbilar totalt* 18.999 19.165 -166 -0,9 84,1 84,0 0,2
Lastbilar över 9 m. 1.397 1.332 65 4,9 53,1 53,1 0,1
Bussar 158 134 24 17,9 74,2 72,9 1,4
Totalt 20.554 20.631 -77 -0,4 80,9 80,9 0,1

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.
** Gäller 1 oktober 2017 till 30 september 2018 vilket är den senaste perioden med aktuella data.

 

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera