Nya rekord i juli präglar resultatet för tredje kvartalet

Trafiken och intäkterna fortsätter att öka på Øresundsbron. I juli slogs flera trafikrekord. Det ger ett ökat rörelseresultat, visar delårsrapporten för tredje kvartalet. Samtidigt har stigande inflation ökat de finansiella kostnaderna.

Totalt sett ökar motorvägstrafiken under årets tre första kvartal med 2,4 procent, motsvarande 503 fordon per dygn, jämfört med samma period förra året. Fritidstrafiken ökar mest, med 6,2 procent, vilket är 380 bilar per dygn. I juli slogs rekord både för antal bilar under en månad och antal under ett dygn. Frakttrafiken ökar med 4,7 procent, vilket innebär 60 lastbilar per dygn. En mindre tillbakagång ses inom pendlings- och busstrafiken, troligen som följd av förändringar av de svenska gränskontrollerna.

Intäkterna ökar med 54 miljoner DKK samtidigt som driftskostnaderna minskar med 9 miljoner DKK. Rörelseresultatet är 1.112 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 72 miljoner DKK.

Inflationen var högre än samma period 2016, vilket försämrar det finansiella resultatet, eftersom cirka 45 procent av Konsortiets nettoskuld är inflations-indexerad. Sammanlagt har räntekostnaderna stigit med 37 miljoner DKK till 259 miljoner DKK.

- Vi har haft en fantastisk sommar med stor framgång för de medvetna satsningar vi gör för att öka fritidstrafiken. Säkert gjorde det lite tråkiga vädret att människor gjorde dagsutflykter istället för turer till stranden. Då är andra sidan Öresund det perfekta utflyktsmålet. Vi servar med tips och erbjudanden, vilket är mycket uppskattat och de utnyttjas flitigt, säger Caroline Ullman-Hammer, VD vid Øresundsbro Konsortiet.

Sammantaget ger detta ett resultat på 853 miljoner DKK före värdeföränd-ring, vilket är en ökning med 35 miljoner DKK jämfört med samma period förra året.

Huvudposterna i resultaträkningen (milj DKK)

Jan – sept 2017 Jan – sept 2016 Utveckling
Intäkter väg 1.118 1.066 52
Intäkter järnväg 376 373 3
Övriga intäkter 16 17 -1
Summa intäkter 1.510 1.456 54
Driftskostnader -191 -200 9
Övriga rörelsekostnader -1 -4 3
Avskrivningar -206 -212 6
Rörelseresultat 1.112 1.040 72
Finansiella poster -259 -222 -37
Resultat före värdeförändring 853 818 35
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 407 -586
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 19 108
Periodens resultat 1.279 340

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

Vägtrafikutvecklingen under perioden januari-september 

Trafik per dag 2017 Trafik per dag 2016 Utveckling trafik
Fritid 6.537 6.157 6,2%
Pendlare 5.973 5.999 -0,4%
Business 4.567 4.416 3,4%
Kontant m.m 4.198 4.200 0%
Personbilar totalt* 19.800 19.348 2,3%
Lastbilar 1.333 1.273 4,7%
Bussar 142 152 -6,0%
Totalt 21.276 20.773 2,4%

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.

För ytterligare information, kontakta Øresundsbro Konsortiets verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer, tel 040-676 60 00 eller presstelefonen 040-676 61 16.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm.
Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera