Øresundsbrons trafik föll 40 procent i coronapandemins spår

Report this content

Trafiken och intäkterna på Øresundsbron föll kraftigt under ett halvår som djupt präglats av coronapandemin. Totaltrafiken över bron minskade med knappt 40 procent jämfört med samma period i fjol. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 362 miljoner DKK, vilket är en nedgång på 202 miljoner DKK.

Totalt minskade konsortiets intäkter med 212 miljoner till 727 miljoner DKK under det första halvåret. Ända sedan mitten av mars har brotrafiken tydligt påverkats av coronapandemin och omvärldens insatser för att begränsa smittspridningen – inte minst Danmarks skärpta inreseregler och gränskontroll.

I takt med att samhället öppnat upp mer märks en återhämtning i trafiken, men i slutet av juni var det fortsatt en total trafiknedgång med mer än 50 procent.

– Trafikraset på Øresundsbron fortsätter in i det tredje kvartalet och vi vet att coronakrisen får en stor och negativ påverkan på hela årets trafik och resultat, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet.

– Osäkerheten om hur länge situationen fortsätter gör det svårt att göra prognoser för årets resultat, men nuvarande bedömning är ett resultat före värdeförändring som är 500–600 miljoner DKK lägre än fjolårets resultat på 1.281 miljoner DKK.

Intäkterna från vägtrafiken minskade med 213 miljoner till 459 miljoner DKK under perioden. Järnvägsintäkterna påverkas inte av trafikvolymer utan räknas årligen upp genom prisindex – under det första halvåret ökade intäkterna med 1 miljon till 257 miljoner DKK. Konsortiets driftskostnader minskade från 126 till 114 miljoner DKK och räntekostnaderna mer än halverades från 101 till 43 miljoner DKK under perioden. Avskrivningarna ökade med 60 miljoner DKK till 207 miljoner DKK på grund av en reviderad avskrivningsplan för en del av anläggningen.

Rörelseresultatet (före finansiella poster och värdeförändringar) blev ett överskott på 405 miljoner DKK, vilket är en försämring med 260 miljoner DKK.

Godstrafiken påverkades minst under det första halvåret med en nedgång på 4 procent jämfört med samma period i fjol, medan buss- och personbilstrafiken drabbats mest och visar ett fall på 64 respektive 43 procent under perioden.

Från den 16 mars till mitten av april (vecka 12-16) föll totaltrafiken med omkring 70 procent jämfört motsvarande veckor i fjol, medan nedgången var runt 60 procent från den 20 april till första halvan av maj (vecka 17-20). Sedan mitten av maj till det första halvårets utgång var totaltrafiken ungefär halverad.

Sedan den 27 juni har inresereglerna lättats för personer bosatta i länder och regioner som, baserat på smittryck, betecknas som "öppna" av danska myndigheter. Numera kan personer i gränsregioner – mot uppvisande av folkbokföringsdokumentation – tills vidare resa in i Danmark oavsett skäl och smittryck i regionen.    

Svensk fritidstrafik har marginellt ökat sedan skåningar, hallänningar och blekingar tillåtits att enklare resa in i Danmark igen. I takt med att smittläget förändras möjliggörs inresor för boende i andra svenska regioner. 

– Danskar har bidragit mest till återhämtningen av trafiken på bron, och den svenska fritidstrafiken hålls bland annat tillbaka av inreserestriktionerna i Danmark. Vi ser positivt på lättnaderna som gjorts för gränsregionerna, vilket är ett steg mot en mer normal trafik, och att godstrafiken rullat relativt opåverkad under hela coronakrisen, säger Caroline Ullman-Hammer.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

Jan – jun. 2020 Jan – jun. 2019 Utveckling
Intäkter väg 459 672 -213
Intäkter järnväg 257 256 1
Övriga intäkter 11 11 -
Summa intäkter 727 939 -212
Driftskostnader -114 -126 12
Övriga rörelsekostnader -1 -1 -
Avskrivningar -207 -147 -60
Rörelseresultat 405 665 -260
Finansiella poster -43 -101 58
Resultat före värdeförändring 362 564 -202
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* -196 -466
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 12 51
Periodens resultat 178 149

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

Vägtrafikutvecklingen under perioden januari-juni 2020

Trafik per dag
2020
Trafik per dag
2019
 
Utveckling
trafik (%)
Personbilar 10.159 17.673 -42,5
BroPass Fritid 3.347 6.250 -46,5
BroPass Business 1.541 2.998 -45,8
BroPass Pendlare 4.024 5.622 -28,4
Kontant 1.247 2.804 -55,5
Godstrafik** 1.599 1.666 -4,0
Lastbilar > 9 m. 1.381 1.419 -2,7
Varubilar 6-9 m. 218 247 -11,7
Bussar 56 157 -64,2
Totalt 11.814 19.496 -39,4

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar.
** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon.

Marknadsandelar inom Öresundstrafiken under perioden januari-mars 2020* 

Marknadsandel i procent, 2020 (jan-mar)*
Personbilar  86,2
Godstrafik > 6 m.  57,9
Bussar  81,5 
Totalt   81,7

* Data som rapporteras till Shippax och Danmarks Statistik blir tillgängligt först några månader efter varje kvartal. 

Foto: Peter Brinch/Øresundsbron

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller jsa@oresundsbron.com för mer information.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media