Øresundsbrons trafik närmar sig tidigare nivåer – från -30 till -14 procent på tre månader

Report this content

Godstrafiken slår rekord och såväl fritids- som pendlartrafiken återhämtas allt mer. Men företagstrafiken har en längre väg till tidigare nivåer.
Øresundsbrons samlade vägtrafik för årets första nio månader ligger 42 procent lägre jämfört med samma period 2019, alltså året före pandemin.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 677 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 46 miljoner DKK jämfört med 2020.

– Återhämtningen tog fart i sensommar efter lättade restriktioner och våra extraordinära rabatter för att ge skjuts åt resandet och regionen. I början av juli låg dygnsgenomsnittet cirka 30 procent lägre jämfört med samma tidpunkt 2019, men i slutet av september var nedgången cirka 14 procent, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Godstrafikens framgång fortsätter. Under årets tre första kvartal ökade godstrafiken med 4,5 procent jämfört med samma period 2019, vilket särskilt märks bland lastbilarna över 9 meter.

Dansk fritidstrafik har återgått till nivån från 2019, och konsortiet förväntar att svensk fritidstrafik får mer fart i takt med att de sista danska inresereglerna nu har hävts.

Företags- och busstrafiken ligger fortsatt en bit från tidigare nivåer. Svenska kunder är i majoritet bland pendlarna och i takt med att fler danska arbetsplatser öppnade upp efter ferien märktes en ökning för pendlingen.

– Bland pendlare och företag märker vi nya körvanor. Fler arbetar nu mer hemifrån, vilket påverkar såväl turer till arbetsplatsen som till möten. Dessutom ligger resandet till och från Kastrup fortsatt långt från tidigare nivåer, säger Linus Eriksson.

Øresundsbro Konsortiets intäkter steg med 21 miljoner DKK till 1.206 miljoner DKK under årets första nio månader i år jämfört med 2020. Men jämfört med samma period 2019, som inte präglades av coronapandemin, minskade intäkterna med 359 miljoner DKK.

Räntekostnaderna ökade med 41 miljoner DKK som en följd av högre inflation och det påverkar konsortiets realränteskuld. Valutaeffekt och engångskostnader har bidragit till att driftskostnader ökade med 11 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol, men fortsatt inom budget för året.

Förra året reviderades avskrivningsplanen för en del av anläggningen, vilket resulterade i en engångseffekt och konsortiets avskrivningar minskade med 77 miljoner DKK under årets första nio månader.

– Trafiken utvecklas åt rätt håll, men gränsrestriktioner har lett till 42 procent lägre trafik än 2019. Även om de nu har hävts ser vi att det har slagit hårt mot tilliten i regionen och vanorna att resa över bron, säger Eriksson.

–Vi behåller prognosen om att hela årets trafik, intäkter och resultat före värdeförändring hamnar i nivå med förra årets.


Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

Jan – sept 2021 Jan – sept 2020 Utveckling
Intäkter väg 801 782 19
Intäkter järnväg 389 386 3
Övriga intäkter 16 17 -1
Summa intäkter 1 206 1 185 21
Driftskostnader -184 -173 -11
Övriga rörelsekostnader -1 -1 -
Avskrivningar -202 -279 77
Rörelseresultat 819 732 87
Finansiella poster -142 -101 -41
Resultat före värdeförändring 677 631 46
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 309 -216
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 16 14
Periodens resultat 1 002 429

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.
 

Vägtrafikutvecklingen under 2021

Trafik per dag
2021, jan-sep
Trafik per dag 
2020, jan-sep 
Utveckling 
trafik (%) 
Utveckling trafik (antal) Trafik per dag 
2019, jan-sep 
Utveckling 
trafik (%) 
Udvikling
trafik (antal)
Personbilar  10.507 11.445 -8,2 % -938 19.282 -45,5% -8.775
BroPass Fritid  3.443 4.047 -14,9 % -604 6.939 -50,4% -3.496
BroPass Business  1.180 1.489 -20,8 % -309 2.985 -60,5% -1.805
BroPass Pendlare  3.714 4.089 -9,2 % -375 5.489 -32,3% -1.775
Kontant  2.170 1.820 19,2 % 350 3.869 -43,9% -1.699
Godstrafik**  1.748 1.629 7,3 % 119 1.672 4,5% 76
Lastbilar > 9 m.  1.502 1.377 9,1 % 125 1.415 6,1% 87
Varubilar 6-9 m.  246 252 -2,4 % -6 257 -4,3% -11
Bussar  51 60 -15,0 % -9 171 -70,2% -120
Totalt  12.306 13.134 -6,3 % -828 21.125 -41,7% -8.819

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller jsa@oresundsbron.com för mer information.

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media