Stark sommartrafik präglar Øresundsbrons resultat

Report this content

Sommartrafikens två rekord på Øresundsbron bidrar till ett ökat rörelseresultat under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol. 

Frakt- och busstrafiken ökade medan biltrafiken minskade marginellt under årets tre första kvartal. 

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 1.004 miljoner DKK, en förbättring med 47 miljoner DKK jämfört med samma period förra året. 

Vägtrafiken på Øresundsbron minskade marginellt med 0,5 procent under januari-september 2019 jämfört med de tre första kvartalen förra året. Frakttrafiken ökade med 3,3 procent, motsvarande 46 lastbilar per dygn. Och busstrafiken fortsatte också att öka – under det tredje kvartalet steg antalet passager med 3,9 procent jämfört med samma period i fjol.  

Øresundsbrons fritidstrafik ökade med 2,8 procent medan pendlingen minskade med 3,3 procent. Totalt sett minskade personbilstrafiken blygsamt med 0,8 procent under de nio första månaderna. I genomsnitt passerade 21.125 fordon per dygn, jämfört med 21.236 fordon samma period i fjol.  

Året började med en något minskad trafik, men det tredje kvartalet inleddes med två trafikrekord. Tack vare den starka sommartrafiken och framgångsrika satsningar på fritidstrafiken ligger vi i stort sett på samma trafikvolymer som i fjol, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet. 

Vägtrafikintäkterna ökade med 2,3 procent till 1.163 miljoner DKK under årets första nio månader jämfört med samma period förra året. Driftkostnaderna ökade från 186 till 191 miljoner DKK och räntekostnaderna har blivit 31 miljoner DKK lägre. Rörelseresultatet blev 1.153 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 16 miljoner DKK. Øresundsbro Konsortiet fastställer priserna i DKK och omräknar inte SEK-kursen till DKK på daglig basis utan endast vid ihållande och större kursförändringar. Den svaga svenska kronan har därför påverkat vägtrafikintäkterna under perioden. 

Sveriges försvagade valuta får också effekter för fritidstrafiken över Øresundsbron – de svenska BroPass-kundernas fritidsresande har minskat medan danskarnas fritidsresor till Sverige har ökat.  

Med 857.500 fordon i juli blev det den högsta månadstrafiken hittills på förbindelsen. Och lördagen den 20 juli passerade 32.100 fordon, vilket är rekordtrafik för ett dygn. 

Vi har jobbat intensivt på flera fronter för att säkra smidiga passager genom betalstationen och undvika köer under högsäsongen, och det är med glädje som jag konstaterar att satsningarna gett i stort sett obefintliga väntetider genom vår moderna och effektiva betalstation, säger Caroline Ullman-Hammer.  

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)  

  Jan-sep   2019  Jan-sep   2018  Utveckling 
Intäkter väg  1.163  1.137  26 
Intäkter järnväg  384  379 
Övriga intäkter  18  15 
Summa intäkter  1.565  1.531  34 
Driftskostnader  -191  -186  -5 
Övriga rörelsekostnader  -1  -2 
Avskrivningar  -220  -206  -14 
Rörelseresultat  1.153  1.137  16 
Finansiella poster  -149  -180  31 
Resultat före värdeförändring  1.004  957  47 
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto*  -783  209   
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*  61  38   
Periodens resultat  282  1.204   

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga. 

Fotnot: Intäkter genom avtalskundernas årsavgifter bokförs inte längre innevarande månad utan periodiseras i tolftedelar under följande 12-månadersperiod. Ändringen i redovisningsprincip får till följd att dessa intäkter sjunkit med 17,2 miljoner DKK per den 30 september 2019 jämfört med samma tidpunkt i fjol. 

Trafikutveckling i perioden januari-september 

     Trafik per dag  
2019  
Trafik per dag  
2018   
Utveckling  
trafik  
BroPass Fritid    6.938   6.750    2,8%  
BroPass Pendlare   5.489   5.674    -3,3%  
BroPass Business    3.242   3.320    -2,4%  
Kontant    3.870   3.958   -2,2%  
Personbilar totalt*   19.538   19.702    -0,8%  
Lastbilar > 9 m.   1.416   1.370    3,3%  
Bussar    171    165    3,9%  
Totalt    21.125   21.236   -0,5%  

* Personbilar omfattar också personbilar med släp, varubilar och motorcyklar.    

Foto: Miklos Szabo/Øresundsbron. Fotografier kan användas fritt i redaktionella sammanhang och hämtas högupplöst via denna länk: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller jsa@oresundsbron.com för mer information.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media