Emissioner av aktier efter intjäning av LTIP 2016/2019

Uppsala 26 april 2019 – Orexos årsstämma 2016 beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Orexo-koncernen (”LTIP 2016/2019”). Deltagare i LTIP 2016/2019 tilldelades aktierätter berättigande till aktier i bolaget, under förutsättning av uppfyllandet av vissa prestationsvillkor, efter en treårig intjänandeperiod. Mot bakgrund av bolagets positiva utveckling sedan 2016 har prestationsvillkoren under LTIP 2016/2019 uppfyllts och deltagare i programmet, inklusive medlemmar i Orexos koncernledning, kommer att vara berättigade att erhålla aktier i bolaget i maj 2019. Såsom är brukligt kommer vissa deltagare sälja erhållna aktier i marknaden, till exempel för att täcka skattekostnader hänförliga till programmet. Sådan försäljning av aktier kommer äga rum efter intjäningsdagen den 3 maj. 

För ytterligare information, kontakta:

Orexo AB (publ.)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef            Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 kl 17.30 CET

Taggar:

Om oss

Orexo develops improved pharmaceuticals based on innovative drug delivery technologies. The focus is primarily on opioid dependence and pain but the aim is to address therapeutic areas where our competence and technologies can create value. The products are commercialized by Orexo in the US or via selected partners worldwide. The main market today is the American market for buprenorphine/naloxone products, where Orexo sells the product Zubsolv®. Total net sales for 2017 amounted to SEK 643.7 million and the number of employees at year-end was 90. Orexo is listed on the Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) and is available as ADRs on OTCQX (ORXOY) in the US. The head office, where research and development is also performed, is situated in Uppsala, Sweden.