Halvårsrapport 1 januari–30 juni 2018

Viktiga förtydliganden angående IFRS

 • Oriflame tillämpar IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” från den 1 januari 2018. En förtida tillämpning av IFRS 16 ”Leasingavtal” har gjorts för att alla förändringar ska kunna implementeras samtidigt.
 • Tillämpningen av IFRS 15 påverkar resultaträkningen på flera nivåer, både som engångsjusteringar och som omklassificeringar av kostnader. För att underlätta analysen av bolagets underliggande resultat och minimera påverkan från engångsjusteringen har Oriflame beslutat att tillämpa metoden för ackumulerad effekt för den nya standarden IFRS 15 per datumet för den initiala tillämpningen, utan omräkning av den jämförelseperiod som redovisas.
 • För att underlätta jämförelsen med siffrorna för år 2017 har bolaget tagit fram helt justerade siffror för 2018 i första delen av delårsrapporten (sidorna 1–18), justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. De helt justerade siffrorna är jämförbara med de redovisade siffrorna för år 2017.
 • Observera att på grund av redovisningsprinciper och valda implementeringsalternativ för de nya IFRS-standarderna har koncernredovisningen i sammandrag på sidorna 20–33 i delårsrapporten beräknats i enlighet med IFRS (efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16). Dessa siffror är inte jämförbara med de redovisade siffrorna för år 2017.
 • Om inget annat anges bygger siffror, diagram och kommentarer i denna delårsrapport på de helt justerade siffrorna för 2018, för att underlätta en jämförelse med siffrorna för år 2017.

Kvartalet april–juni 2018

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent, med en viss negativ påverkan från timing från katalogerna. Omsättningen i euro minskade med 7 procent till 321,9 miljoner euro (347,6). Omsättningen i euro uppgick till 309,2 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Antalet registrerade aktiva minskade med 1 procent till 2,8 miljoner.
 • EBITDA uppgick till 51,9 miljoner euro (47,9) och till 51,5 miljoner euro i enlighet med IFRS.
 • Rörelsemarginalen var 12,0 procent (11,7), med negativ påverkan från valuta på 270 punkter, och rörelseresultatet var 38,5 miljoner euro (40,5). Rörelsemarginalen var positivt påverkad av timing och engångseffekter om över 100 punkter. Rörelsemarginalen uppgick till 12,3 procent* och rörelseresultatet till 38,1 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Resultat efter skatt uppgick till 25,7 miljoner euro (19,9) och resultat per aktie efter utspädning till 0,45 euro (0,35). Resultat efter skatt uppgick till 24,5 miljoner euro* och resultat per aktie efter utspädning till 0,43 euro* i enlighet med IFRS.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,5 miljoner euro (33,9) och 28,5 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Under kvartalet slutförde Oriflame en emission om 50 miljoner euro av ett eurodenominerat US-obligationslån (Private Placement Note) som refinansiering av det obligationslån som förföll i juli 2018. Den slutliga löptiden för bolagets revolverande kreditfacilitet förlängdes dessutom med ett år till 2023 i början av tredje kvartalet.
 • I samband med halvårsrapporteringen presenterar Oriflame förändringar i bolagets group management. 
 • Omsättningsutvecklingen för året fram till dagens datum ligger på cirka 4 procent i lokal valuta, och utvecklingen under tredje kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka 5 procent i lokal valuta

Första halvåret 2018

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 4 procent och omsättningen i euro minskade med 5 procent till 656,1 miljoner euro (687,8). Omsättningen i euro uppgick till 640,0 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • EBITDA uppgick till 94,0 miljoner euro (88,3) och till 97,8 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,2), med negativ påverkan från valuta på 290 punkter, och rörelseresultatet var 69,1 miljoner euro (70,3). Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent* och rörelseresultatet till 72,9 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Resultat efter skatt var 44,4 miljoner euro (39,4) och resultat per aktie efter utspädning var 0,78 euro (0,69). Resultat efter skatt uppgick till 45,5 miljoner euro* och resultat per aktie efter utspädning till 0,80 euro* i enlighet med IFRS.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,4 miljoner euro (32,5) och 53,4 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
  *Siffror efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16.
    

VD Magnus Brännström kommenterar

”Trots att vi möter betydande negativ valutautveckling är vi glada att kunna redovisa en förbättrad rörelsemarginal för kvartalet. Den övergripande försäljningsutvecklingen under andra kvartalet var emellertid svag som en följd av utmanande marknadsvillkor på nyckelmarknader såsom Ryssland, Indonesien och Turkiet. I de flesta regionerna påverkades försäljningen negativt av mindre framgångsrika produktlanseringar samt timing av kataloger och konferenser. Vi vidtar nu åtgärder för att öka tillväxten genom ett större fokus på kategorier som hjälper oss att stimulera aktivitet och rekrytering. Oriflame har en stabil finansiell ställning och vi känner oss trygga med vår förmåga att återgå till hållbar tillväxt.”
   

Övrigt

Det engelska originalet till denna rapport återfinns på www.oriflame.com.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens tisdagen den 7 augusti 2018 klockan 9.30 (CET).

För att delta, ring från:
SE: +46856642664
DK: +4535445575
FI: +358981710491
UK: +442030089809
NO: +4723500265
US: +18558315945

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via http://oriflame-ir.creo.se/180807

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

7 augusti 2018

Magnus Brännström
VD och koncernchef
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet, finansdirektör Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo, IR-chef Tel: +41 799 220 173

   
Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 kl. 07.15 CET.

Oriflame Holding AG
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
www.oriflame.com
Organisationsnummer CHE-134.446.883

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar