Kommuniké från årsstämma i Oriflame Holding AG

Årsstämma i Oriflame Holding AG hölls idag i Schaffhausen, Schweiz. Aktieägarna beslutade att godkänna samtliga till stämman föreslagna ärenden. En sammanfattning av ett urval av de beslut som fattades presenteras nedan.

Fastställande av utdelning från kapitalskottsreserven
Årsstämman beslutade att godkänna att en utdelning om 1,60 euro per aktie ska distribueras ur kapitaltillskottsreserven och kommer att betalas ut i fyra utbetalningar enligt följande: 0,40 euro till aktieägare registrerade den 13 maj 2019, 0,40 euro till aktieägare registrerade den 15 augusti 2019, 0,40 euro till aktieägare registrerade den 15 november 2019 och 0,40 euro till aktieägare registrerade den 15 februari 2020. Utdelningen kommer att tas från en övrig reserv från kapitaltillskott som uppgår till 127 000 000 schweizerfranc som skapas med medel från bolagets kapitaltillskottsreserv. I utdelningsreserven ingår en buffert för valutakursförändringar. Eventuellt överskott av utdelningsreserven som kvarstår efter det sista utbetalningstillfället omallokeras automatiskt till kapitaltillskottsreserven. I det osannolika scenariot att utdelningsreserven inte är tillräcklig för att betala de beslutade utdelningarna kommer utdelningarna att justeras nedåt pro rata.

Den första betalningen om 0.40 euro per aktie (avstämningsdag 13 maj 2019) har förväntad utbetalningsdag den 20 maj 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 9 maj (exklusive utdelning 10 maj) 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Samtliga nuvarande styrelseledamöter Mona Abbasi, Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Alexander af Jochnick, Anna af Jochnick, Robert af Jochnick, Anna Malmhake, Gunilla Rudebjer, Christian Salamon och Karen Tobiasen omvaldes till styrelseledamöter. Alexander af Jochnick omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisorer
KPMG AG (CHE-106.084.881), Zürich, Schweiz, omvaldes till bolagets revisor för räkenskapsåret 2019.

Godkännande av arvoden till styrelseledamöterna
Årsstämman beslutade, i enlighet med ersättningsutskottets förslag, att ersättningen till styrelseledamöterna ska uppgå till max 495 000 euro för perioden fram till årsstämman 2020.

Godkännande av ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med ersättningskommitténs förslag, att godkänna att ett högsta sammanlagt belopp om 4,85 miljoner euro betalas som fast ersättning till ledande befattningshavare för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Årsstämman godkände också ett högsta sammanlagt belopp om 6,94 miljoner euro som rörlig ersättning till ledande befattningshavare avseende räkenskapsåret 2018. I beloppet ingår den bokföringsmässiga beräkningen av värdet av det maximala antalet prestationsaktier som kan komma att tilldelas enligt bolagets aktiebaserade incitamentsprogram för 2018.

Tillåtet aktiekapital – förlängning av mandat
Årsstämman beslutade att godkänna de föreslagna ändringarna av artikel 3bis i bolagets bolagsordning, varvid möjligheten att inom det tillåtna aktiekapitalet ge ut ytterligare aktier om motsvarande upp till nära tio procent förlängs med ytterligare ett år, i syfte att behålla en adekvat flexibilitet för styrelsen att besluta om aktiekapitalökningar om det anses vara i bolagets bästa intresse, inklusive ett mandat att emittera upp till 400 000 aktier inom ramen för bolagets aktiebaserade incitamentsprogram.

Protokollet från årsstämman, inklusive en fullständig redovisning av samtliga beslut, kommer att publiceras på bolagets hemsida inom två dagar.
   

För mer information, kontakta:
Pontus Andreasson, Senior Director Advisory Counsel                  
+41 798 745 121
Nathalie Redmo, Sr. Manager Investor Relations, +41 799 220 173

    
Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är bland annat medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oriflame, besök www.oriflame.com.

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar