Halvårsrapport Januari - juni 2002

Report this content

Ortivus AB (publ) Halvårsrapport Januari - juni 2002 Viktiga händelser under delårsperioden: * Försäljningen ökade med 14 procent till MSEK 84,0 (73,7 föregående år). * Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,0 (-10,2 föregående år). * Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 3,7 (-8,5 föregående år). * Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har haft en mycket stark utveckling under första halvåret med en försäljningsökning på 54 procent jämfört med föregående år. * Integrationen av verksamheten i Sverige till kontoret i Stockholm är genomförd, vilket medför en besparing på cirka MSEK 6,0 i moderbolaget under andra halvan av 2002. * Avtal har träffats med minoritetsägarna om att förvärva minoritetens andel i Ortivus US, Inc. För detta förvärv har styrelsen beslutat om nyemission i Ortivus AB avseende 73 125 aktier av serie B vilket innebär att bolagets aktiekapital ökas med 365 625 kronor till 69 027 295 kronor. Ortivus avser att fusionera de båda amerikanska bolagen Ortivus US, Inc. och Sweet Computer Services, Inc. * Distributör har valts för MobiMed i Frankrike och referensanläggning är i drift. Förhandlingar pågår med distributörer för prioriterade länder i Europa. * Rörelseresultatet för det andra halvåret förväntas bli åtminstone i nivå med det första halvåret. Ortivus Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i Storbritannien och USA. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Halvårsrapport januari - juni 2002 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade med 14% till MSEK 84,0 (73,7). Härav uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical System till MSEK 34,8 (25,8), intäkter från försäljning i dotterbolaget Sweet till MSEK 43,5 (28,1), försäljning av MobiMed till MSEK 4,6 (18,9) och övrig försäljning till MSEK 1,1 (0,9). Intäkterna från Philips har bestämts av den avtalade minimigarantin (MSEK 26,7). Därutöver har MSEK 7,2 intäktsförts från avtalet om teknologi och produktutveckling mellan Philips och Ortivus samt övrig försäljning till Philips MSEK 0,9. Den lägre MobiMed-försäljningen jämfört med 2001 förklaras av att flera större beställningar, främst i England, fakturerades under första halvåret 2001. Flera större upphandlingar pågår f.n. i Sverige och England. MobiMed-försäljningen karakteriseras av kapitalintensiv upphandling till sjukvården med komplexa beslutsprocesser under lång tid. Det innebär att det är svårt att med hög precision ange när beställningarna kommer att erhållas. Bruttoresultatet har ökat med 31% jämfört med föregående år. De främsta anledningarna är den starka ökningen av intäkterna från avtalet med Philips; den starka försäljningsökningen av Sweets produkter med hög bruttovinst samt positiv valutakurseffekt. Omkostnaderna uppgick till MSEK 66,8 (67,1), inklusive avskrivningar MSEK 7,3 (10,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 8,7 (-7,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,0 (-10,2). Förbättringen av resultatet förklaras främst genom en framgångsrik utveckling i dotterbolaget Sweet som delvis beror på att kunderna har uppgraderat till Sweets nya system, ökade intäkter från samarbetet med Philips genom avtalet om teknologi och produktutveckling samt terminssäkringar. Kostnaderna i moderbolaget samt avskrivningarna har minskat. Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till MSEK 3,0 (-14,6). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 0,9 (1,0) och i immateriella anläggningstillgångar till MSEK 2.3 (0.0). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till MSEK 69,0 (81,0). Räntebärande skulder uppgick till MSEK 0,0 (0,8). Skuldsättningsgraden uppgick till 0% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till 0,7 (3,1). Koncernen har haft terminssäkringar under perioden på beräknade valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det redovisade resultatet varit MSEK 4,5 lägre. Koncernens skattekostnad på MSEK 5,0 är hänförlig till Sweet. Moderbolagets intäkter uppgick till MSEK 39,3 (39,7) och resultatet efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK 6,0 (- 12,5). Omsättning och resultat för rapportperioden april - juni 2002 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade med 14% till MSEK 42,2 (36,9). Härav uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical System till MSEK 17,3 (12,6), intäkter från försäljning i dotterbolaget Sweet till MSEK 23,1 (15,0), försäljning av MobiMed till MSEK 1,4 (8,7) och övrig försäljning till MSEK 0,4 (0,6). Intäkterna från Philips har bestämts av den avtalade minimigarantin (MSEK 13,4). Därutöver har MSEK 3,6 intäktsförts från avtalet om teknologi och produktutveckling mellan Philips och Ortivus samt övrig försäljning till Philips MSEK 0,3. Omkostnaderna uppgick till MSEK 34,7 (34,5), inklusive avskrivningar MSEK 3,7 (5,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 3,1 (-3,8). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2,7 (-5,0). Förbättringen av resultatet förklaras främst genom en framgångsrik utveckling i dotterbolaget Sweet, ökade intäkter från samarbetsavtalet med Philips genom avtalet om teknologi och produktutveckling samt terminssäkringar. Kostnaderna i moderbolaget samt avskrivningarna har minskat. Marknad MIDA Samarbetsavtal med Philips Medical System Ortivus två avtal med Philips Medical System består av ett distributionsavtal för MIDA-teknologin och ett industriellt samarbetsavtal. De båda avtalen innehåller garanterade minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar. Ortivus har ackumulerat intäktsfört 16,3 miljoner US dollar i minimiersättningar varav 3,2 miljoner US dollar hittills under 2002. Integrationsarbetet av MIDA i Philips patientövervakingssystem är genomförd, och arbete pågår med att ansöka om den amerikanska myndighetens (FDA) godkännande. Lanseringen av systemet förväntas ske i början av nästa år. Det industriella samarbetet med Philips fortlöper enligt avtal. Det innebär att Philips har rätt att teckna samarbetsavtal om distribution för produkter som utvecklas inom ramen för detta avtal. Övrigt Vidarutvecklingen av MIDA II har påbörjats i samarbete med Karolinska sjukhuset i Stockholm. Samarbetsprojektet med forskare vid Uppsala Universitet om beslutsstödsystem för att riskbedöma hjärtinfarktspatienter fortsätter enligt plan. MobiMed Satsningarna på marknadsföring och försäljning av den nya generationen MobiMed 300, som lanserades hösten 2001, har resulterat i stor uppmärksamhet för systemet. Under perioden har 13 MobiMed 300 fakturerats till kunder i Norden och Storbritannien. Ytterligare en beställning om 7 MobiMed 300 och 1 HWS enheter har erhållits i Sverige. Distributör har valts i Frankrike och referensanläggningen är i drift. Förhandlingar pågår med distributörer i prioriterade länder i Europa. Referensanläggningen i Lehigh Valley håller på att uppgraderas till MobiMed 300 med patientjournalsystem från Sweet. Lehigh Valley sjukhuset i nordöstra Pennsylvania, USA har av U.S. News utsetts till ett av USA:s bästa sjukhus inom kardiologi och sjukhuset anger i sin broschyr "The Regional Heart Center" att de är först i USA med att följa sina akuta patienter med hjärtinfarkt, stroke och andra trauma redan i ambulansen och under transporten till sjukhuset med hjälp av MobiMed. Den kliniska och hälsoekonomiska nyttan med MobiMed 300 kommer i samarbete med Lehigh Valley att sammanställas till en rapport för att påverka ersättningssystemet för telemedicinska tjänster i USA. Sweet Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. Sweet har lanserat ny mjukvara som erbjuder ambulanssjukvården ett komplett administrativt system för utlarmning, fakturering och patientjournaler, vilket har resulterat i att större delen av befintliga kunder har uppgraderat sina system under perioden. Sweets befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA bereder vägen för introduktionen av MobiMed på den amerikanska marknaden. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Biosaca Biosaca har nyligen lanserats via distributörer till kunder i Norden och Canada. Rättigheterna till mjukvaran Nightingale R har förvärvats enligt avtal med Judex A/S, Danmark. Nightingale säljs av Ortivus under varunamnet Sleep Studio TM och förstärker konkurrensfördelarna hos Biosaca. Under det första halvåret i år har beställningar erhållits för 5 Biosaca- enheter och 2 Sleep Studio licenser. Organisation och verksamhetsutveckling Avtal har träffats med minoritetsägarna om att förvärva minoritetens andel i Ortivus US, Inc. För detta förvärv har styrelsen genom utnyttjande av bolagsstämmans bemyndigande beslutat om nyemission i Ortivus AB avseende 73 125 aktier av serie B vilket innebär att bolagets aktiekapital ökas med 365 625 kronor till 69 027 295 kronor. Ortivus avser att fusionera de båda amerikanska bolagen Ortivus US, Inc. och Sweet Computer Services, Inc. Under perioden har verksamheten i Göteborg flyttats till Stockholmskontoret. Koncentrationen av verksamheten till en ort medför en besparing på cirka MSEK 6,0 under 2002 och minst MSEK 12,0 under 2003. Förstärkningen av försäljnings- och marknadsorganisationen som inleddes föregående år har fortsatt. Inriktningen är att tillföra resurser och kompetens för att etablera Ortivus på nya marknader. Fokus ligger på att bygga distributörsnätverk på de större europeiska marknaderna. Samtidigt har support och försäljningsfunktionerna på befintliga marknader förstärkts, t ex i Skandinavien och Storbritannien. Prognos 2002 Rörelseresultatet för det andra halvåret förväntas bli åtminstone i nivå med det första halvåret. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00730/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00730/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar