Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

Report this content

Ortoma AB meddelar härmed att Andreas Pettersson och Daniel Andersson har nyttjat totalt 50 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 400 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till 40 000 stycken.

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande högst 440 000 teckningsoptioner av serie 2013. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 – 2018-03-31.

Andreas Pettersson har löst in 20 000 teckningsoptioner av serie 2013 och Daniel Andersson har löst in 30 000 teckningsoptioner av serie 2013. Totalt har därmed 400 000 teckningsoptioner av serie 2013 nyttjats för nyteckning av lika många B-aktier i Ortoma till ett lösenpris om 8,00 SEK per B-aktie, motsvarande ett värde av 3 200 000 SEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Ortoma att uppgå till 15 766 610 stycken (varav 1 456 000 stycken är icke-listade A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 734 327,10 SEK. Nyttjandet av teckningsoptionerna innebär en utspädning för de befintliga aktieägarna om cirka 0,17 procent av röster och cirka 0,32 procent av kapital.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Linus Byström, VD
E-post: info@ortoma.com

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.

Prenumerera