Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Report this content

Oscar Properties Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Linnégatan 2, Stockholm. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna. Därutöver beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid extra bolagsstämman.

    

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
 

Beslutades om att godkänna styrelsens beslut av den 26 februari 2021 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, innebärande att aktiekapitalet ökas med högst 157 364 082,8 kronor och högst 1 074 608 021 nya stamaktier ges ut. För varje nyemitterad stamaktie ska erläggas 0,14 kronor.

Samtliga stamaktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de äger och avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 26 mars 2021. För varje stamaktie som innehas på avstämningsdagen kommer erhållas 1 teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 stamaktie. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 30 mars 2021 till och med den 13 april 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission

Beslutades om att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, under tiden fram till nästa årsstämma, för att möjliggöra betalning delvis i form av nyemitterade stamaktier i bolaget i enlighet med de avtal som ingåtts med Peter Eriksson Fastighets AB och Kvalitena Ab (Publ) om två förvärv för totalt 1 390 miljoner kronor, dels av en portfölj bestående av fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö, och dels av en lagerfastighet i Helsingborg (gemensamt ”Fastigheterna”), och i syfte att bredda aktieägarbasen med för bolaget strategiskt viktiga aktieägare, att i samband med tillträdet av Fastigheterna och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas med apportegendom, om totalt 117,4 miljoner kronor riktad till respektive Säljare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Beslutades om att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tjugo (20) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om emissioner enligt ovan, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst en (1) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om emissioner enligt ovan.

De kompletta förslagen från styrelsen samt styrelsens fullständiga emissionsvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.oscarproperties.com.

För frågor, vänligen kontakta:
 

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), +46 70 568 00 01,  oscar@oscarproperties.se.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021, kl. 10.50 (CET).

Om Oscar Properties
 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar