Företrädesemissionen i Oscar Properties kraftigt övertecknad

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.
Utfallet i företrädesemissionen visar att 1 074 608 021 stamaktier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har tilldelats efter att teckningsperioden avslutats. Företrädesemissionen har övertecknats och cirka 253 procent av företrädesemissionen tecknades exklusive garantiåtaganden. Oscar Properties kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 150 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader uppgående till cirka 17,5 miljoner kronor.

Den extra bolagsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) beslutade den 24 mars 2021 att genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 150 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).

Utfallet i Företrädesemissionen visar att erbjudandet övertecknades med en total teckning under teckningsperioden som löpte fram till och med den 13 april 2021 om cirka 253 procent av Företrädesemissionens storlek. Av de 1 074 608 021 stamaktier som totalt tilldelats i Företrädesemissionen, tecknades 1 049 149 211 stamaktier med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden, men exklusive garantiåtaganden), motsvarande cirka 98 procent av Företrädesemissionen, medan 25 458 810 stamaktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen.

Utfallet i Företrädesemissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 150 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader uppgående till cirka 17,5 miljoner kronor.

Utfallet i Företrädesemissionen innebär att Bolaget kommer emittera totalt 1 074 608 021 nya stamaktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet utestående stamaktier att uppgå till 3 223 824 063. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 157 364 082,8 kronor, från cirka 315 075 083,9 kronor till cirka 472 439 166,7 kronor, genom utgivande av totalt 1 074 608 021 nya stamaktier. Aktiekapitalet beräknas på ett kvotvärde om 0,146 kronor per stamaktie, preferensaktie och preferensaktie av serie B och inkluderar återköpta aktier.

Leverans av betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske i samband med registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 19 april 2021 för aktier tecknade med stöd av teckningsrätter medan registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring den 27 april 2021 för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Handel BTA beräknas pågå till omkring den 28 april 2021. De nya stamaktierna avses tas upp till handel i samband med omvandling från BTA till stamaktier, vilket beräknas påbörjas omkring den 30 april 2021 och vara genomfört den 4 maj 2021, vilket är samma datum som de nya stamaktierna beräknas vara levererade till respektive aktieägare.

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties kommenterar:

”Jag är väldigt glad över att kunna konstatera att det funnits ett så stort intresse kring att teckna aktier i företrädesemissionen. Detta är ett tydligt bevis på att marknaden uppskattar vår nya inriktning där vi kombinerar fastighetsförvaltning med projektutveckling som möjliggör stabila kassaflöden över tid.”

Rådgivare

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD Oscar Properties Holding AB (publ), tel 070-568 00 01

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl. 8.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Dokument & länkar