KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019 klockan 10.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 november 2019, och

dels  anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 1 november 2019 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 1 november 2019, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 30 932 532 stycken, varav 28 563 496 är stamaktier, 2 234 435 är preferensaktier och 134 601 är preferensaktier av serie B, vilket motsvarar totalt 28 800 399,6 röster. Bolaget har inte gett ut några stamaktier av serie B eller serie B2. Bolaget innehar inga egna aktier som inte får företrädas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Dagordningens godkännande.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om

a)        ändring av bolagsordning,

b)        minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital,

c)        ändring av bolagsordning,

d)        återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande,

e)        riktad nyemission av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B,

f)         nyemission med företrädesrätt för aktieägarna,

g)        fondemission.

8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Förslag under punkten 7: Beslut i samband med riktade nyemissioner av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B samt nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktade nyemissioner av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B samt nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna. Besluten förutsätter utöver stämmans godkännande av förslagen till nyemissioner också att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B samt fondemission. Ärendena under punkt 7 är därför ett förslag och ska som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag under punkten 7 a): Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås i punkt 7 b) i den föreslagna dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt § 4 i bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelse.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 30 750 000 kronor och till högst 123 000 000 kronor.

Förslag under punkten 7 b): Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital på följande villkor.

Minskningsändamål

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta de emissioner som beslutas enligt punkterna 7 e) och 7 f) i den föreslagna dagordningen. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Belopp som aktiekapitalet ska minskas med

Aktiekapitalet ska minskas med lägst 30 932 532 kronor och högst 75 932 532 kronor, så att kvotvärdet efter minskningen motsvarar 1 krona per aktie.

Metod för minskning av aktiekapitalet

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Villkorande, m.m.

Minskningen av aktiekapitalet fordrar att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 a) ovan. Genomförandet av minskningen av aktiekapitalet är vidare villkorat av fullföljande av fondemission enligt punkt 7 g), innebärande en ökning av aktiekapitalet med 75 932 532 kronor vilket sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med lägst 30 932 532 kronor och högst 75 932 532 kronor. Fondemissionen enligt punkten 7 g) i den föreslagna dagordningen medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med 75 932 532 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra fondemission som ökar aktiekapitalet med samma belopp som det högsta möjliga minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärden medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
 

Förslag under punkten 7 c): Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra de nyemissioner som föreslås beslutas i punkterna 7 e) och 7 f) i den föreslagna dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt § 4 i bolagsordningen och antal aktier enligt § 5.1 i bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelser.

Bolagsordning ska ges följande lydelse om bolaget genom nyemissioner enligt punkterna 7 e) och 7 f) i den föreslagna dagordningen samt andra eventuella nyemissioner som genomförs innan beslut enligt denna punkt fattas emitterar minst 61 567 468 aktier:

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 92 500 000 kronor och till högst 370 000 000 kronor.

5 Antal aktier

5.1 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 92 500 000 och till högst 370 000 000. Bolagets aktier ska kunna ges ut i fem serier, stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje stamaktie av serie B2 ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Bolagsordning ska ges följande lydelse om bolaget genom nyemissioner enligt punkterna 7 e) och 7 f) i den föreslagna dagordningen samt andra eventuella nyemissioner som genomförs innan beslut enligt denna punkt fattas emitterar färre än 61 567 468 aktier:

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 50 000 000 kronor och till högst 200 000 000 kronor.

5 Antal aktier

5.1 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 30 750 000 och till högst 123 000 000. Bolagets aktier ska kunna ges ut i fem serier, stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje stamaktie av serie B2 ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Förslag under punkten 7 d): Beslut om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B på följande villkor.

Tid för verkställande

Bolagsstämmans beslut om återköp ska verkställas i samband med verkställande av övriga förslag enligt punkt 7 i den föreslagna dagordningen, dock senast före nästa årsstämma.

Erbjudande, antal aktier och aktieslag

Återköp av aktier ska ske genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B. Erbjudandet ska avse samtliga preferensaktier och preferensaktier av serie B.

Återköpspris

Återköpspriset per preferensaktie ska motsvara den teckningskurs som fastställs för den riktade nyemissionen av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B i enlighet med punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen multiplicerat med 25.

Återköpspriset per preferensaktie av serie B ska motsvara den teckningskurs som fastställs för den riktade nyemissionen av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B i enlighet med punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen multiplicerat med 50.

Återköpet ska betalas genom revers om motsvarande belopp som återköpsbeloppet och som endast kan användas som betalning genom kvittning i nyemissionerna i punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen. Detta innebär att varje återköpt preferensaktie möjliggör teckning och betalning av 25 nyemitterade stamaktier och varje återköpt preferensaktie av serie B möjliggör teckning och betalning av 50 nyemitterade stamaktier.

Övriga villkor

Återköpet förutsätter att:

(i) preferensaktier motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier enligt denna punkt 7 d) och att innehavarna av dessa preferensaktier tecknar sig för de aktier i den nyemission som behandlas i punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen som de är berättigade till, och

(ii) preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier av serie B i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B s enligt denna punkt 7 d) och att innehavarna av dessa preferensaktier av serie B tecknar sig för de aktier i den nyemission som behandlas i punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen som de är berättigade till.

Återköp enligt denna punkt 7 d) kan sålunda komma att återkallas. Om en tillräcklig anslutningsgrad i enlighet med (i) och (ii) ovan inte uppnås äger styrelsen ändå rätt att frånfalla anslutningsgraderna i (i) och (ii) ovan och genomföra återköpet med lägre anslutningsgrader än de som anges i (i) och (ii).

Återköpsbeloppet ska i samtliga fall i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier i bolaget. Till den del återköpsbeloppet inte räcker till betalning av tecknad hel stamaktie ska överstigande belopp efterges av aktietecknaren utan kompensation.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av beslutet om återköp av egna aktier.

Syfte

Syftet med återköpet är att möjliggöra att genomföra utbyteserbjudanden, varigenom preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier.
 

Förslag under punkten 7 e): Beslut om riktad nyemission av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om riktad nyemission av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B på följande villkor.

Belopp som aktiekapitalet ska ökas med

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 62 590 925 kronor.

Antal aktier som ska ges ut

Högst 62 590 925 stamaktier ska ges ut.

Teckningskurs

Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 6 november 2019 besluta om det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Grunderna för teckningskursen

Teckningskursen ska bestämmas med beaktande av stamaktiernas aktiekurs i samband med styrelsens beslut om teckningskurs samt rådande marknadsläge.

Teckningsberättigade och tilldelningsgrund

Stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B i bolaget. Tilldelning av stamaktier ska baseras på aktietecknares återköpsbelopp i återköpserbjudandet enligt punkt 7 d) i den föreslagna dagordningen riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B till den del återköpsbeloppet räcker till betalning för tecknade hela stamaktier.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avser att lämna ett erbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B att byta ut samtliga sina preferensaktier och preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i bolaget (”Preferensaktieerbjudandet”). Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier på det sätt som Preferensaktieerbjudandet innebär.

Teckningstid och betalning

Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 18 november 2019, eller sådant senare datum som infaller en bankdag efter att emissionsprospekt, avseende aktierna som emitteras enligt denna punkt 7 e), har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om en vecka därefter eller sådan längre period som styrelsen beslutar.

Betalning för nyemitterade stamaktier ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen får medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att stamaktierna registrerats hos Bolagsverket.

Förbehåll enligt bolagets bolagsordning

Omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen och § 9 i bolagets bolagsordning som gäller för befintliga stamaktier i bolaget ska även gälla beträffande nya stamaktier som emitteras enligt förslaget i denna punkt.

Överkurs

Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Överteckning

Överteckning kan ej ske.

Villkorande, m.m.

Beslutet om riktad nyemission av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman.

Den riktade nyemissionen till preferensaktieägare och preferensaktieägare av serie B är villkorad av att:

(i)  återköp genomförs av preferensaktier motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier som behandlas i punkt 7 d) i den föreslagna dagordningen och att innehavarna av dessa preferensaktier tecknar sig för de aktier i denna nyemission som de är berättigade till, och

(ii)  återköp genomförs av preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier av serie B i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B som behandlas i punkt 7 d) i den föreslagna dagordningen och att innehavarna av dessa preferensaktier av serie B tecknar sig för de aktier i denna nyemission som de är berättigade till.

Nyemissionen enligt denna punkt 7 e) kan sålunda komma att återkallas. Om en tillräcklig anslutningsgrad i enlighet med (i) och (ii) ovan inte uppnås äger styrelsen ändå rätt att frånfalla anslutningsgraderna i (i) och (ii) ovan och genomföra emissionen med lägre anslutningsgrader än de som anges i (i) och (ii).

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Förslag under punkten 7 f): Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

Bemyndigande att besluta om belopp som aktiekapitalet ska ökas med, antalet aktier som ska ges ut och teckningskurs

Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 6 november 2019 besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

Teckningsrätt

Samtliga stamaktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de äger.

Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 6 november 2019 besluta om antalet teckningsrätter varje stamaktieägare kommer att erhålla för varje stamaktie som innehas på avstämningsdagen samt hur många stamaktier varje teckningsrätt berättigar till teckning av.

Om inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan teckningsrätter.

Tilldelning ska därvid ske enligt följande:

I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de per avstämningsdagen äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B2. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt ska vara den 15 november 2019.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 november 2019, eller sådant senare datum som infaller en bankdag efter att emissionsprospekt, avseende aktierna som emitteras enligt denna punkt 7 f), har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter eller sådan längre period som styrelsen beslutar.

Anmälan om teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att stamaktierna registrerats hos Bolagsverket.

Förbehåll enligt bolagets bolagsordning

Omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen och § 9 i bolagets bolagsordning som gäller för befintliga stamaktier i bolaget ska även gälla beträffande nya stamaktier som emitteras enligt förslaget i denna punkt.

Överkurs

Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Villkorande, m.m.

Beslutet om nyemission av stamaktier förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman.

Nyemissionen av stamaktier med företräde för befintliga aktieägare är villkorad av att:

(i) villkoren för återköp enligt punkt 7 d) i den föreslagna dagordningen uppnås eller efterges av styrelsen, och

(ii)  villkoren för riktad nyemission till preferensaktieägare och preferensaktieägare av serie B enligt punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen uppnås eller efterges av styrelsen.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Förslag under punkten 7 g): Beslut om fondemission utan utgivning av nya aktier

Styrelsen föreslår, för att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att verkställa den av styrelsen under punkten 7 b) i den föreslagna dagordningen föreslagna minskningen av bolagets aktiekapital, att stämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande villkor.

Belopp som aktiekapital ska ökas med

Bolagets aktiekapital ska ökas med 75 932 532 kronor.

Aktier som ska ges ut

Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Metod för ökning av aktiekapitalet

Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras från fritt eget kapital.

Villkorande, m.m.

Beslutet om fondemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 c) i den föreslagna dagordningen.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast från och med fredag den 18 oktober 2019 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i oktober 2019
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen

Dokument & länkar