Oscar Properties delårsrapport april – juni 2019

”Under perioden har Oscar Properties verkligen visat att vi är ett bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och attraktiva bostadsprojekt. För parallellt med att fortsätta att utveckla vår kärnverksamhet, exempelvis genom att ta Gasklockan steg närmare förverkligande har vi också visat att vi på ett strukturerat sätt kan ta oss an arbetet med att förstärka bolagets kapitalbas. Inte bara genom att utveckla flera affärsområden utan faktiskt också samtidigt som vi accelererar åtgärderna för att spara pengar. Räknar man bort den goodwillnedskrivning – en engångskostnad – vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 mkr plus.

Redan under första kvartalet slog jag också fast att bolagets fortsatt viktigaste uppgift är att få igång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen. Den ambitionen tycker jag också att vi, åtminstone till del, levererat på. Under perioden har 36 bostäder bokats vilket kan jämföras med motsvarande period 2018 då siffran var 26. Nivåerna är visserligen inte helt tillfredsställande men det måste ändå betraktas som ett steg i rätt riktning.”

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten. 

KVARTALET APRIL-JUNI 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 333,8 mkr (751,3).

• Rörelseresultatet uppgick till –17,1 mkr (43,3).

• Periodens resultat uppgick till –44,1 mkr (15,2).

• Resultat per stamaktie uppgick till –1,94 kronor (0,27).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 8 (22).

• Antalet bokade bostäder uppgick till 36 (26).

• Antalet färdigställda bostäder uppgick till 11 (0).

PERIODEN JANUARI-JUNI 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 755,7 mkr (1 151,4).

• Rörelseresultatet uppgick till –63,3 mkr (–13,0).

• Periodens resultat uppgick till –121,4 mkr (–69,7).

• Resultat per stamaktie uppgick till –5,03 kronor (–2,96).

• Likvida medel uppgick till 252,5 mkr (362,4).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 21 (34).

• Antalet bokade bostäder uppgick till 68 (26).

• Antalet färdigställda bostäder uppgick till 11 (0).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (1 114).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Styrelsen i Oscar Properties har tidigare, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, beslutat om erbjudanden till innehavare av Bolagets preferensaktier, preferensaktier av serie B och obligationer att byta till stamaktier av serie B2 i Bolaget.

Styrelsen har beslutat att senarelägga utbyteserbjudandena och därmed ställt in den extra bolagsstämman den 11 juni 2019 som, enligt ursprunglig tidplan, föreslogs godkänna utbyteserbjudandena. Bolaget avser att kommunicera en ny tidplan för utbyteserbjudandena och i samband med det också offentliggöra fullständiga villkor för erbjudandena.

• Oscar Properties och Stockholms stad har tecknat ett tilläggsavtal avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Avtalet innebär att Oscar Properties och Stockholms stad är överens om att projektet omfattar minst 38 500 kvm. Oscar Properties tillträder marken den sista oktober 2019.

• Oscar Properties beslutade att avveckla byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro. Avvecklingen av Allegro beräknas minska bolagets kostnader med cirka 38 mkr på årsbasis.

• Oscar Properties presenterade Norrterna – koncernens nya bolag som ska utveckla och bygga kvalitetsbostäder på expansiva orter runt om i Sverige till priser som konkurrerar med nybyggda hyresrätter. Vd för bolaget är Jonas Hermansen. Bolagets första projekt är att utveckla bostäder i projekten Skogsbacken och Skogsgläntan i Gullberna Park i Karlskrona, sammanlagt 17 000 kvm BTA i samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget. Byggstart är planerad till fjärde kvartalet 2019.

• På årsstämman den 2 maj 2019 valdes ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Peter Norman valdes till ny styrelseordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Oscar Engelbert och nyval förrättades av Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf Nilsson.

• Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna, vare sig avseende stamaktier eller preferensaktier serie B. Vidare beslutades att inlösen av preferensaktier serie B inte ska kunna ske.

• Oscar Properties avyttrade dotterbolaget Nacka 5 AB:s förvaltningshus i Nacka Strand för 240 mkr. Bolaget har samtidigt gett en hyresgaranti på ett år för en vakant yta med ett maximalt åtagande om 6,6 mkr.

• Stefan De Geer har på egen begäran valt att avgå som ledamot i styrelsen i för Oscar Properties Holding AB (publ).

• Nedskrivning av goodwill 50 mkr i samband med avveckling av Allegro Projekt AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Oscar Properties har ingått ett överlåtelseavtal med Slättö Fastpartner II AB om att sälja 50 procent av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50 procent av bostadsprojekt Helix (intäkt 100 mkr).

• Oscar Properties lanserade en inredningstjänst baserad på artificiell intelligens tillsammans med Leaperr. Samarbetet fokuserar på att förbättra kundupplevelsen vid köp av en bostad utvecklad av Oscar Properties samt som inspiration för redan befintliga kunder.

• Erik Alteryd, tidigare VD för byggföretaget Allegro har utsetts till chef för Oscar Properties eftermarknadsavdelning. Erik Alteryd kommer även att ingå i koncernledningen.

• Oscar Properties dotterbolag Nackahusen Holding AB (publ) erhöll godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100. Godkännandet innebär att Nackahusen kan genomföra försäljning av vissa kommersiella byggnader.

• Jarl Rudin, ekonomichef på Oscar Properties, har utsetts till tillförordnad CFO. Han ersätter därmed Ola Nilsson som har innehaft rollen på konsultbasis sedan årsskiftet.

• Oscar Properties projekt 79&Park, ritat av Bjarke Ingels Group (BIG) vann dubbla priser i sin kategori vid 2019 års upplaga av världens största arkitekturtävling A+ Awards.

• Antal anställda var på balansdagen 104 och uppgår till 54 på dagen för denna rapports publicering.

För mer information, vänligen kontakta: 
Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) 
+46 70 568 00 01 
oscar@oscarproperties.se 

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar