Oscar Properties delårsrapport januari-juni 2020

"Projektportföljen skapar framtidstro"

Under perioden har Oscar Properties fortsatt att arbeta med amortering av skulder, skapa likviditet och att förlänga befintliga lån. Vi har under kvartalet avyttrat Cykelfabriken i Uppsala, vilket är ännu ett projekt där vi ställt om inriktningen och sen avyttrat. Därigenom har vi också minskat skuldbördan genom att vi amorterat den belåning vi hade i projektet. Oscar Properties har under perioden även förlängt lån uppgående till 244 msek.

Oscar Properties har för detta kvartal valt att inte redovisa bokade och sålda lägenheter, då detta inte ger en rättvisande bild av verksamheten eftersom en större del av bolagets verksamhet idag är generell bostadsutveckling i alla dess former, såväl samhällsfastigheter som bostäder. Vi har istället valt att redovisa de projekt vi i skrivande stund har i projektportföljen för att på så sätt visa den potential som finns i den framtida utvecklingen.

Oscar Properties kommer den närmaste tiden fokusera på att utveckla den projektportfölj vi har för att skapa likviditet och vinster i det korta perspektivet, för att därefter börja titta på nya affärer.

”Jag tror fortsatt på Norrternas affärsidé och på det som Oscar Properties alltid har varit inriktade mot, att man kan utveckla premiebostäder i väl utvalda lägen. Där finns det absolut ett behov.”, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Efter kvartalets utgång har Oscar Properties stämt Stockholms stad på 169 msek avseende tagna kostnader för projektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden och den skada som uppstår i övrigt. Förra sommaren (2019) uppgav Stockholms stad att den rening av marken som enligt avtal och ställda miljökrav staden hade åtagit sig att utföra enligt exploateringsavtal med Oscar Properties inte längre skulle komma att utföras av dem, varken före eller efter ett tillträde. Stockholms stad hävdade istället att Oscar Properties skulle åta sig att göra detta.

Oscar Properties accepterade inte dessa ändrade villkor och Stockholms stad hävde då, utan giltigt skäl, köpet av marken för projektet Gasklockan. Stockholms stad erbjuder sig nu efter hävningen, märkligt nog, i förhållande till en ny exploatör att uppfylla alla ställda miljökrav och ta hela ansvaret.

Sedan Stockholms stads hävning, har en utomrättslig lösning diskuterats och staden har fått ta del av kravet och allt som redovisas i stämningen. Stockholms stad uppgav dock efter detta att en utomrättslig uppgörelse inte var en framkomlig väg. Oscar Properties hänvisades till att stämma staden. En stämning har därför givits in till Stockholms tingsrätt. Oscar Properties ser det som mycket beklagligt att man inte har kunnat nå en lösning för att kunna förverkliga detta fantastiska projekt. 

”På ett personligt plan är det upprörande att efter alla de miljökrav som Oscar Properties ställt på Stockholms stad enligt gällande avtal, har nu staden erbjudit sig att genomföra just detta för en ny exploatör. Alla dessa miljökrav ignorerades under lång tid av Stockholms stad som hävdade att de inte var relevanta. Frågan stockholmarna borde ställa sig är varför staden inte ville gå vidare med genomförandet av Gasklockan? Staden hade alla chanser att skapa ännu ett arkitektoniskt avtryck tillsammans med ett av världens mest framstående arkitektkontor. På bara några år har vi fått hit två av världens bästa arkitekter och byggt Norra Tornen och 79 & Park, projekt som har skapat åsikter och avtryck internationellt. Nu hade vi och Stockholms stad en chans till”, säger Oscar Engelbert vidare.

Med Gasklockan hade vi tillsammans med Herzog & de Meuron skapat ytterligare ett arkitektoniskt avtryck och internationell uppmärksamhet kring Stockholm och våra bostäder. Nu blir det en sak för rättssamhället och risken är stor att skattebetalarna får stå för notan på grund av Stockholm stads agerande.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-JUNI 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 135,5 mkr (755,7).

• Rörelseresultatet uppgick till -4,3 mkr (–51,2).

• Periodens resultat uppgick till -32,1 mkr (-109,3).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,17 kronor (-5,03).

• Likvida medel uppgick till 43,0 mkr (253,8).

PERIODEN APRIL-JUNI 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 27,2 mkr (312,3).

• Rörelseresultatet uppgick till 18,0 mkr (-16,6).

• Periodens resultat uppgick till 1,6 mkr (-43,3).

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,01 kronor (-1,94).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

•Oscar Properties beslutar om att ändra redovisningsprinciper avseende konsolidering av bostadsrättsföreningar, innebärande att bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Oscar Properties räkenskaper från och med den 1 januari 2020 och att omräkningstal kommer att publiceras.

•Oscar Properties meddelar att Finansinspektionen beslutat att skriva av ärendet om hur Oscar Properties har redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar.

•Oscar Properties beslutar att reservera för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan om 182 mkr, samt nedskrivningar om 125 mkr avseende projektportföljen, vilket görs i årsredovisningen för 2019.

Oscar Properties avyttrar projektet Cykelfabriken i Uppsala till Slättö Bostad Holding AB, fördelat på två fastigheter om ca 8 000 kvm BTA, köpeskillingen uppgår till 90 mkr plus en tilläggsköpeskilling baserad på projektets vinst.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

•Oscar Properties har efter avbrutna diskussioner med Stockholm Stad lämnat en stämningsansökan avseende projektet Gasklockan och stämmer Stockholm Stad på 169 mkr.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),

Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Prenumerera

Dokument & länkar