Oscar Properties genomför riktad emission till Investment AB Öresund om cirka 38 MSEK och offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 MSEK

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties” eller "Bolaget") har idag beslutat att med utnyttjande av bemyndigande från bolagsstämman genomföra en riktad emission om cirka 38 miljoner kronor till Investment AB Öresund (”Öresund”), som efter emissionen blir en av Bolagets nya storägare. Styrelsen har även idag beslutat om de slutliga villkoren i företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor som beslutades av styrelsen den 26 februari 2021 (”Företrädesemissionen”). Högst 1 074 608 021 stamaktier ska ges ut till en teckningskurs om 0,14 kronor per aktie. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 26 mars 2021 ska erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie i Oscar Properties och två (2) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) stamaktie. Företrädesemissionen är fullt täckt av garanti- och teckningsåtaganden av Oscar Engelbert, Öresund och Kusinhus AB samt garantiåtagande av Modelio Equity. Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 24 mars 2021.

Riktade emissionen i sammandrag

 • Styrelsen i Oscar Properties har idag genom utnyttjande av bemyndigande från bolagsstämman den 16 november 2020 beslutat om att genomföra en riktad emission till Öresund motsvarande 10 procent av det befintliga antalet stamaktier i Bolaget.
 • Genom den riktade emissionen emitteras 195 383 277 stamaktier till en teckningskurs om 0,1941 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 12-16 mars 2021, de tre senaste handelsdagarna fram till och med dagen för överenskommelsen om emissionsvillkoren. Emissionslikviden uppgår till cirka 38 miljoner kronor.
 • Det kapital som Bolaget erhåller genom den riktade emissionen kommer ge Oscar Properties ökad förmåga och flexibilitet att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som Bolaget ser i marknaden i närtid.
 • Öresund har vidare lämnat åtaganden att teckna sin pro rata-andel och även garantera en betydande del av Företrädesemissionen vilket bidrar till att säkra de annonserade förvärven av fastighetsportföljerna i Västberga/Älvsjö och Helsingborg.
 • Oscar Properties anser att det på längre sikt är en styrka för Bolaget att få in ytterligare en stark ägare med kapacitet att stötta Bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet.

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, kommenterar:

”Med Öresund som ny stor ägare signalerar det förtroende för Oscar Properties uppdaterade strategi och att bolaget nu etablerat en stark plattform för fortsatt tillväxt från en solid bas. Det kapital som Öresund bidrar med i den riktade emissionen kommer på toppen av företrädesemissionen och ger oss ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa som vi ser i marknaden. Därutöver bidrar Öresund till att säkra de annonserade förvärven av fastighetsportföljerna i Västberga/Älvsjö och Helsingborg, som för bolaget är värdeskapande, genom att de åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och även garantera en betydande del av företrädesemissionen. På längre sikt är det en styrka för bolaget att ha en ny stark ägare som Öresund med kapacitet att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet.”

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemissionen genomförs i enlighet med Bolagets pressmeddelanden den 10 december 2020 och den 26 februari 2021 i syfte att finansiera Bolagets förvärv av totalt sex förvaltningsfastigheter i Västberga/Älvsjö och Helsingborg.
 • Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som stamaktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:2.
 • Teckningskursen är fastställd till 0,14 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 150 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för transaktionskostnader.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 26 mars 2021 och teckningsperioden löper från och med den 30 mars 2021 till och med den 13 april 2021. Styrelsen kan komma att förlänga teckningsperioden.
 • Bolagets huvudägare Oscar Engelbert har via Parkgate AB ingått en teckningsförbindelse för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 23 miljoner kronor. Utöver denna teckningsförbindelse har Oscar Engelbert via Parkgate AB lämnat en garanti om ytterligare 15 miljoner kronor, som garanteras utan rätt till någon ersättning.
 • Öresund, som kommer att äga cirka 9 procent av aktierna efter genomförandet av den riktade emissionen till dem, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen samt garantera ytterligare 50 miljoner kronor.
 • Kusinhus AB har även de förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilken är cirka 3 procent av Företrädesemissionen, samt garantera ytterligare 15 miljoner kronor. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har Modelio Equity åtagit sig att garantera den utestående delen om maximalt cirka 30 miljoner kronor. Företrädesemissionen är därmed fullt ut garanterad.     
 • Företrädemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 24 mars 2021.
 • Oscar Properties kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen, vilket förväntas offentliggöras omkring den 26 mars 2021.

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, kommenterar:

”Företrädesemissionen syftar till att finansiera bolagets förvärv av de sex förvaltningsfastigheterna i Västberga/Älvsjö och Helsingborg som vi annonserade i slutet av 2020. Dessa förvaltningsfastigheter utgör en central del i den nya strategi som innebär att vi kompletterar vår utvecklingsaffär med en kassaflödesgenererande förvaltningsportfölj. Med detta som bas har vi nu en affär som kombinerar fastighetsförvaltning med värdeskapande utveckling, och realisera det fulla värdet av den attraktiva projektportfölj av bostäder och samhällsfastigheter som bolaget besitter.”

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen och den riktade emissionen till Öresund

Oscar Properties har historiskt haft en attraktiv projektportfölj av bostäder i framförallt Stockholmsregionen. För att kunna realisera det fulla värdet av projektportföljen identifierade Bolaget ett behov av att komplettera utvecklingsverksamheten med ett eget bestånd av förvaltningsfastigheter för att därigenom säkra en för Oscar Properties stabil och förutsägbar intäktskälla. Bolaget förvärvade därför under det fjärde kvartalet 2020 en väldiversifierad förvaltningsportfölj för cirka 1,4 miljarder kronor, där förvaltningsportföljen skapar ett bolag med en solid finansiell ställning och med stabila kassaflöden.

Vidare har Oscar Properties nyligen genomgått en kapitalisering av Bolaget som skapat en solid finansiell ställning. Med denna bas har Bolaget möjlighet att kombinera fastighetsförvaltning med värdeskapande utveckling, och realisera det fulla värdet av den attraktiva projektportfölj av bostäder och samhällsfastigheter som Bolaget besitter.

De tidigare annonserade förvärven i Västberga/Älvsjö samt Helsingborg, som delvis finansieras av Företrädesemissionen, är en naturlig fortsättning på denna resa i att skapa ett bolag med ett väsentligt underliggande kassaflöde samtidigt som ytterligare utvecklingspotential tillförs. Företrädesemissionen säkrar, tillsammans med den tidigare offentliggjorda apportemissionen till respektive säljare av fastigheterna om totalt 117 miljoner kronor, att förvärven kan genomföras med bibehållen god kapitalstruktur.

Den riktade emissionen gör att Oscar Properties i Öresund får in en ny stor ägare med kapacitet att stötta Bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet. Därtill ger kapitaltillskottet från emissionen Bolaget en ytterligare förstärkt finansiell position och en ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa i närtid som Bolaget ser i marknaden.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 26 mars 2021 är införd som stamaktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB för Oscar Properties räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal stamaktier innehavaren äger på avstämningsdagen. Registrerade aktieägare på avstämningsdagen, den 26 mars 2021, erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya stamaktier, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter. 

Genom Företrädesemissionen kommer Oscar Properties aktiekapital att öka med högst 157 364 083 kronor, från nuvarande (inklusive den riktade emissionen till Öresund) 315 075 084 kronor, till högst 472 439 167 kronor genom emission av högst 1 074 608 021 nya stamaktier. Efter nyemissionen kommer antalet stamaktier i Bolaget att uppgå till högst 3 223 824 063 aktier. Teckningskursen är fastställd till 0,14 kronor per ny stamaktie, vilket innebär vid fulltecknande av Företrädesemissionen att Bolaget tillförs cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 30 mars 2021 till och med den 13 april 2021 med rätt för Oscar Properties styrelse att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 mars 2021 till och med den 8 april 2021 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) kommer att äga rum under perioden från och med den 30 mars 2021 till och med den 19 april 2021.

För det fall inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning kommer då ske i följande prioriteringsordning:

 • I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 • I tredje hand ska tilldelning ske till Oscar Engelbert via Parkgate AB, Öresund och Kusinhus AB som garanterat Företrädesemissionen med totalt 80 miljoner kronor, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.
 • I fjärde hand ska resterande tilldelning ske till Modelio Equity som garanterat det utestående beloppet, vilket maximalt kan uppgå till cirka 30 miljoner kronor.  

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33 procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. 

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att äga rum den 24 mars 2021. Kallelse till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.com.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras omkring den 26 mars 2021 med anledning härav.  

Stöd från större aktieägare och externa garantiåtaganden

Bolagets huvudägare Oscar Engelbert via Parkgate AB har ingått en teckningsförbindelse för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 23 miljoner kronor. Utöver denna teckningsförbindelse har Oscar Engelbert via Parkgate AB lämnat en garanti om ytterligare 15 miljoner kronor, som garanteras utan rätt till någon ersättning.

Bolagets nya aktieägare Öresund, som kommer att äga cirka 9 procent av aktierna efter genomförandet av den riktade emissionen till dem om cirka 38 miljoner kronor, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen uppgående till cirka 14 miljoner kronor. Även Kusinhus AB, som kommer att äga cirka 3 procent av Bolagets aktier efter den riktade emissionen har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen uppgående till cirka 5 miljoner kronor.   

I tillägg garanterar Öresund och Kusinhus AB 50 respektive 15 miljoner kronor mot en garantiersättning om 8 procent, som delas upp pro rata i förhållande till garantibeloppet med Oscar Engelberts via Parkgate AB lämnade garantiutfästelse.

Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har Modelio Equity åtagit sig att garantera den utestående delen, om maximalt 30 miljoner kronor, mot en garantiersättning om 8 procent. Företrädesemissionen är därmed garanterad fullt ut.     

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen 24 mars 2021
Sista dag för handel med Bolagets stamaktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 24 mars 2021
Första dag för handel med Bolagets stamaktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 25 mars 2021
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen 26 mars 2021
Prospektet publiceras på Bolagets webbplats 26 mars 2021
Teckningsperiod 30 mars – 13 april 2021
Handel med teckningsrätter 30 mars – 8 april 2021
Offentliggörande av preliminärt utfall av Företrädesemissionen 14 april 2021

Rådgivare

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD Oscar Properties Holding AB (publ), tel 070-568 00 01

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 08:45 CET.

Om Oscar Properties  

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Dokument & länkar