Oscar Properties har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån

Report this content

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Bolaget”) har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för sitt utestående obligationslån med ISIN SE0005936390 (”Obligationslånet”).  

I enlighet med kallelsen och vad som tidigare framkommit av pressmeddelande daterat den 2 april 2019 föreslår Bolaget bland annat att Obligationslånets slutliga förfallodatum förlängs med två år, från den 3 september 2019 till den 3 september 2021, att kupongräntan höjs från och med den 3 september 2019 till Stibor 3 månader plus 8 procent samt att återlösenpriset för obligationerna ändras till 100 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2019 med efterföljande halvårsvis höjning om 2 procent, till maximalt 108 procent det sista förlängningshalvåret (som upphör den 3 september 2021). Vidare åtar sig Bolaget att inte lämna någon aktieutdelning före Obligationslånets nya förfallotidpunkt den 3 september 2021 eller till dess Obligationslånet har återbetalats.

Förlängningen av Obligationslånet till den 3 september 2021 är villkorad av att vissa förutsättningar uppfylls.

För fullständig beskrivning av ändringsförslagen, se vidare i kallelsen som finns publicerad på Bolagets hemsida.

I enlighet med pressmeddelandet den 2 april 2019 har större förvaltare, däribland Spiltan och Mangold (för diskretionärt förvaltade kunders räkning), som tillsammans röstar för cirka 23 procent av obligationerna, bekräftat att de stödjer Bolagets förslag och har på förhand åtagit sig att acceptera och rösta för ändringsförslagen. Efter publicering av pressmeddelandet den 2 april 2019 har ytterligare obligationsinnehavare som tillsammans röstar för 16 procent av obligationerna ställt sig positiva till förslaget och avser att rösta för ändringarna. Mangold förvarar därutöver obligationer motsvarande ytterligare 7 procent av rösterna, vars innehavare kan följa Mangolds generella rekommendation och rösta för ändringsförslagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Prenumerera

Dokument & länkar