Oscar Properties Holding AB (publ) har den 30 april 2021 tillträtt de två fastighetsförvärv för totalt 1 390 miljoner kronor som offentliggjordes den 10 december 2020

Report this content

Oscar Properties tillträder två förvärv för totalt 1 390 miljoner kronor, dels av en portfölj bestående av fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö för 745 miljoner kronor, dels av en lagerfastighet i Helsingborg för 645 miljoner kronor.

Som tidigare offentliggjorts den 10 december 2020 är säljare till fastigheterna i Västberga/Älvsjö Peter Eriksson Fastighets AB och säljare till fastigheten i Helsingborg är Kvalitena AB. Förvärven beräknas ge ett totalt årligt driftnetto om cirka 83 miljoner kronor. Tillträde genomfördes den 30 april 2021.

Förvärven finansieras genom en kombination av lån och eget kapital, inklusive den under april genomförda företrädesemissionen samt en riktad emission till säljarna vilken genomfördes i samband med tillträdet den 30 april 2021.

Den riktade emissionen till säljarna genomfördes genom utnyttjande av emissionsbemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 mars 2021. Emissionen omfattade 631 522 322 stamaktier som gavs ut till en, på grund av den genomförda företrädesemissionen, omräknad teckningskurs, jämfört med vad som tidigare kommunicerats, om 18,59 öre per aktie (motsvarande en teckningslikvid om 117,4 miljoner kronor).

Vd Oscar Engelbert kommenterar:

”Dessa förvärv beräknas ge ett totalt årligt driftnetto på cirka 83 miljoner kronor vilket ytterligare förstärker bolagets finansiella ställning genom att kombinera fastighetsförvaltning med projektutveckling som möjliggör stabila kassaflöden över tid.”

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl.14.30 CET.