Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma för beslut om preferensaktieutbyte och företrädesemission

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma den 8 november 2019 vilken föreslås besluta om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare.

Sammanfattning

  • Erbjudandet till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B (gemensamt ”Preferensaktier”) att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier (ej stamaktier av serie B2 som kommunicerades i maj 2019) (gemensamt ”Utbyteserbjudandet”) genomförs som ett led i Bolagets fortsatta arbete med att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur i syfte att möjliggöra framtida vinstgenerering och att realisera den värdepotential som finns i projektportföljen. Genom Utbyteserbjudandet förstärks likviditeten och det egna kapitalet, samt skapar förutsättningar för att genomföra den föreslagna företrädesemissionen.
  • Styrelsen föreslår att varje preferensaktie som anmäls i Utbyteserbjudandet ska berättiga till 25 nyemitterade stamaktier och att varje preferensaktie av serie B som anmäls i Utbyteserbjudandet ska berättiga till 50 nyemitterade stamaktier.
  • Utbyteserbjudandet är villkorat av att minst 70% av utestående Preferensaktier anmäls för utbyte.
  • Styrelsen föreslår vidare en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av att Utbyteserbjudandet genomförs. Genom Företrädesemissionen förstärks likviditeten och det egna kapitalet. Föreslagen avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 15 november 2019.
  • Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 8 november 2019, vilken föreslås besluta om Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen och därmed sammanhängande åtgärder, bland annat ändringar i bolagsordningen.
  • Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen förväntas anmälningsperioden i Utbyteserbjudandet att löpa från och med den 18 november 2019 till och med den 25 november 2019 och anmälningsperioden i Företrädesemissionen att löpa från och med den 18 november 2019 till och med den 2 december 2019.

Bakgrund och motiv

Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge. Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av Bolagets obligationslån (vilket uppnåddes i maj 2019) och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

Vid en acceptansgrad om 70 procent i Utbyteserbjudandet kommer 34,6 miljoner kronor bevaras årligen genom lägre utdelning.

Bolaget är övertygat om att, de svårare marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen lägger grunden för att Bolaget framöver skall kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla intressenter i Bolaget.

Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj som kan utvecklas framåt och Bolaget har stor tilltro till de nya satsningarna inom företagsbostäder och prisvärda bostadsrätter på tillväxtorter. En positiv bieffekt av genomförandet av Utbyteserbjudandet är att det kommer underlätta kommande kapitalanskaffningar för att finansiera framtida utvecklingsprojekt.

Utbyteserbjudandet i korthet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 8 november 2019 beslutar om Utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet är utformat som ett återköp av Preferensaktier på villkor att det belopp till vilket Preferensaktier återköps i sin helhet utnyttjas som betalning vid teckning av stamaktier i en nyemission. Härigenom erbjuds innehavare av Preferensaktier att byta samtliga sina Preferensaktier till nyemitterade stamaktier.

I syfte att möjliggöra Utbyteserbjudandet föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om återköp av Preferensaktier genom förvärvserbjudande och därtill hörande nyemission av stamaktier riktad till innehavare av Preferensaktier. Styrelsen föreslår att varje preferensaktie som anmäls i Utbyteserbjudandet ska berättiga till 25 nyemitterade stamaktier och att varje preferensaktie av serie B som anmäls i Utbyteserbjudandet ska berättiga till 50 nyemitterade stamaktier. Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Anmälningsperioden för Preferensaktieerbjudandet förväntas löpa från och med den 18 november 2019 till och med den 25 november 2019. Styrelsen kan komma att förlänga anmälningsperioden.

Utbyteserbjudandet är villkorat av att såväl preferensaktier som preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan dock besluta att genomföra Utbyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad.

För fullständiga villkor för Utbyteserbjudandet hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras med anledning härav.

Företrädesemissionen i korthet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 8 november 2019 beslutar om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare. Föreslagen avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 15 november 2019. Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier och preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i Utbyteserbjudandet. Styrelsen kan dock besluta att genomföra Företrädesemissionen även vid en lägre anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet.

Anmälningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 18 november 2019 till och med den 2 december 2019. Styrelsen kan komma att förlänga anmälningsperioden.

För fullständiga villkor för Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras med anledning härav.

Extra bolagsstämma den 8 november 2019

Styrelsen kallar idag till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 8 november 2019. Den extra bolagsstämman föreslås besluta att godkänna styrelsens emissionsförslag och förslag avseende återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B samt vissa därmed sammanhängande beslut om minskning av aktiekapital utan minskning av antalet aktier, fondemission om 75 932 532 kronor utan utgivande av nya aktier och ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

För ytterligare information om styrelsens förslag till den extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen som offentliggörs idag samt till styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman som kommer att offentliggöras på Bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast den 18 oktober 2019.

Prospekt

Oscar Properties kommer att upprätta prospekt med anledning av Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen, vilket förväntas offentliggöras omkring den 15 november 2019.

Preliminär tidplan för Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

6 november 2019 Fullständiga villkor för emissionsbesluten offentliggörs, inklusive teckningskurs och antal nya stamaktier som ska emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.
8 november 2019 Extra bolagsstämma för godkännande av Utbyteserbjudandet, Företrädesemissionen och därmed sammanhängande åtgärder.
13 november 2019 Sista dag för handel med rätt till teckningsrätt i Företrädesemissionen
15 november 2019 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt i Företrädesemissionen
15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt för Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.
18 november 2019 –
25 november 2019
Anmälningsperiod i Utbyteserbjudandet.
18 november 2019 –
2 december 2019
Anmälningsperiod i Företrädesemissionen.
26 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Utbyteserbjudandet.
3 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019, kl. 11.50 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.