Oscar Properties offentliggör årsredovisningen för 2020 samt redovisar nedskrivning

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin årsredovisning för 2020. Bolaget redovisar samtidigt en nedskrivning om 27 miljoner kronor relaterad till projektportföljen som görs i årsredovisningen för 2020, som därmed avviker från lämnad bokslutskommuniké för 2020.


I årsredovisningen för 2020 som offentliggörs idag redovisar Oscar Properties en nedskrivning om 27 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse från den resultatinformation som lämnades i bokslutskommunikén för 2020 som offentliggjordes den 19 februari 2021.

I koncernens rapport över totalresultat har produktionskostnader förändrats jämfört med bokslutskommunikén. I koncernens rapport över finansiell ställning har Projektfastigheter, Övriga kortfristiga fordringar samt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förändrats jämfört med bokslutskommunikén.

Nedskrivningen är hänförlig till Bolagets pågående projekt och är en konsekvens av övergången från succesiv vinstavräkning till vinst vid färdigställande. Nedskrivningen har konstaterats först nu när projektet närmar sig färdigställande. Nedskrivningen har ingen påverkan på bolagets kassaflöde eller likviditet.

Hela årsredovisningen bifogas i pdf och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),

Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information lämnades i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl.09.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar