Oscar Properties offentliggör avstämningsdag för deltagande i obligationskonvertering

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har sedan tidigare åtagit sig att möjliggöra för innehavare av Bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005936390) (envar med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor) att konvertera en (1) obligation vardera till stamaktier i Bolaget. Bolaget meddelar att förutsättning för att kunna delta i en eventuell sådan möjlig obligationskonvertering är att fredagen den 4 oktober 2019 vara införd som innehavare av minst en obligation med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor.

Som meddelades i maj 2019 har Oscar Properties förlängt utestående obligationslån (ISIN: SE0005936390) med två år till och med 3 september 2021. En förutsättning för obligationsförlängningen är att Bolaget senast den 31 december 2019 möjliggör för obligationsinnehavare att konvertera obligationer (envar med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor) till stamaktier i Bolaget för ett maximalt sammanlagt belopp motsvarande 40 procent av obligationslånets nominella belopp.

Bolaget meddelar att en förutsättning för att som obligationsinnehavare kunna delta i sådan eventuell obligationskonvertering är att obligationsinnehavaren fredagen den 4 oktober 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken som innehavare av minst en obligation med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor.

Beslut om faktiskt erbjudande (inklusive emissionsbeslut) är alltjämt föremål för styrelsegodkännande och mer besked härom inklusive villkoren för erbjudande avses lämnas genom pressmeddelande i närtid.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019, kl. 17:20 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Dokument & länkar