Oscar Properties offentliggör prospekt

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.
Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 150 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), vilken beslutades av styrelsen och godkändes av den extra bolagsstämman den 24 mars 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på www.opphase2.se och kommer att göras tillgängligt på DNB Bank ASAs webbplats (www.dnb.se/emission) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Oscar Properties har upprättat ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen i Bolaget, vilken beslutades av styrelsen och godkändes av den extra bolagsstämman den 24 mars 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och anmälningssedlar finns nu tillgängliga på webbplatsen www.opphase2.se och kommer att göras tillgängliga på DNB Bank ASAs webbplats (www.dnb.se/emission). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 30 mars 2021 till och med den 13 april 2021.

Rådgivare

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD Oscar Properties Holding AB (publ), tel 070-568 00 01

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 12.30 CET.

Om Oscar Properties  

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Dokument & länkar