Oscar Properties offentliggör utfall i företrädesemissionen

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Utfallet i företrädesemissionen visar att 1 714 759 425 stamaktier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har tilldelats efter att teckningsperioden avslutats. Cirka 95 procent av företrädesemissionen tecknades exklusive garantiåtaganden. Oscar Properties kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 325,8 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader för företrädeemissionen och utbyteserbjudandet uppgående till 21,5 miljoner kronor.

Extra bolagsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) beslutade den 16 november 2020 att genomföra ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B (”Utbyteserbjudandet”), samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 325,8 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”, tillsammans ”Erbjudandena”).

Utfallet i Företrädesemissionen visar att 1 624 064 473 stamaktier, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen, har tecknats i teckningsperioden som löpte fram till och med den 14 december 2020. Av de 1 714 759 425 stamaktier som totalt tilldelats i Företrädesemissionen, tecknades 1 345 015 589 stamaktier med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden, men exklusive garantiåtaganden), motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen, 279 048 884 stamaktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16 procent av Företrädesemissionen och 90 694 952 stamaktier har tilldelats garanter, motsvarande 5 procent av Företrädesemissionen. Då Oscar Engelberts ägarbolag Parkgate har önskat utöka sitt ägande i Oscar Properties har Parkgate förvärvat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (”SBB”) 21 466 266 stamaktier tecknade enligt emissionsgarantin för 4 078 591 kronor, motsvarande ett pris om 0,19 kronor per stamaktie. SBB äger därför inga stamaktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Utfallet i Företrädesemissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 325,8 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader för företrädesemissionen och utbyteserbjudandet uppgående till cirka 21,5 miljoner kronor.

Efter återkallelse av accepter i Utbyteserbjudandet från innehavare av totalt 5 000 preferensaktier innebär det slutgiltiga utfallet i Utbyterserbjudandet att totalt 236 902 preferensaktier och 23 411 preferensaktier av serie B har återköpts i utbyte mot stamaktier i Utbyteserbjudandet, vilket motsvarar cirka 21 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget exklusive redan återköpta aktier. Utfallen i Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen innebär att Bolaget kommer emittera totalt 1 763 303 940 nya stamaktier. Efter Erbjudandena kommer antalet utestående stamaktier att uppgå till 1 953 832 765, samt antalet preferensaktier (som inte ägs av Bolaget självt) att uppgå till 865 508 och preferensaktier av serie B (som inte ägs av Bolaget självt) att uppgå till 50 769. Bolaget aktiekapital kommer att öka med 17 623 065 kronor, från 1 938 953 kronor till 19 562 018 kronor, genom utgivande av totalt 1 763 303 940 nya stamaktier. Aktiekapitalet beräknas på ett kvotvärde om 0,01 kronor per stamaktie, preferensaktie och preferensaktie av serie B och inkluderar återköpta aktier.

Leverans av nyemitterade stamaktier i Företrädesemissionen kommer att ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen samt därtill kopplade ärenden hos Bolagsverket, vilket med hänsyn till kommande helgdagar beräknas ske omkring den 29 december 2020. Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet kommer, med justering av det preliminära datum som tidigare kommunicerats, att ske samtidigt. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA), förutsatt att registrering sker den 29 december 2020, är den 30 december 2020. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm under vecka 1, januari 2021.

Jag är jätteglad över detta styrkebesked, som är en tydlig bekräftelse på att marknaden finner Oscar Properties nya, breddade, affärsmodell attraktiv. Med affären skapar vi en solid finansiell ställning och möjliggör goda kassaflöden från förvaltningsportföljen, utan att samtidigt behöva vara beroende av fluktuerande kassaflöden för utvecklingsverksamheten. Det känns fantastiskt att med nya finansiella muskler nu ta nästa steg i vår resa mot ett mer renodlat förvaltnings- och utvecklingsbolag”, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en kommentar.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 14.15 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Dokument & länkar