Preliminärt utfall i Oscar Properties obligationskonvertering

Report this content

I enlighet med villkoren för Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) utestående obligationer (ISIN: SE0005936390) (envar med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor) (”Obligation”) så har Oscar Properties, i enlighet med offentliggörandet den 18 oktober 2019, erbjudit konvertering från obligationer till stamaktier till de berättigade obligationsinnehavare som så begärt. Det preliminära utfallet visar att 26 Obligationer har anmälts till konvertering vid anmälningsperiodens slut, vilket indikerar att 4 859 790 stamaktier kommer att emitteras av Bolaget till följd av obligationskonverteringen.

Det preliminära utfallet i obligationskonverteringen förutsätter att samtliga anmälda deltagare är berättigade deltagare samt att utestående tekniska konverteringsmoment fullgörs (vilket beräknas ske under vecka 44). Det preliminära utfallet i obligationskonverteringen innebär att Obligationer motsvarande 26 000 000 kronor konverteras till stamaktier i Bolaget, varvid Bolagets aktiekapital ökar med 9 719 580 kronor och antalet aktier ökar med 4 859 790 stamaktier när nyemissionen, som utgör del av obligationskonverteringen, har registrerats hos Bolagsverket.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl.18.30 CET

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar